DELA

Regeringen motarbetar besöksnäring i Sund

Sunds kommun är lyckligt lottad med flera fornminnen som representerar stora kulturvärden. I Sunds kommun finns därför möjlighet att utveckla näringsverksamhet inom besöksnäringen, baserat på tillgång till dessa kulturvärden. Men landskapsregeringen, med museibyrån i spetsen motarbetar en sådan utveckling.
Motivet uppges vara bevarande av kulturvärden.

Under flera decennier har stor summor skattemedel satsats i syfte att restaurera och förvalta våra kulturvärden inför framtiden. Samtidigt har det införts restriktioner för hur dessa kulturvärden kan användas vilket medfört att besöksnäringen missgynnats.
För oss i Sund är det självklart att vi ska bevara och skydda våra fornminnen. Men att driva skyddsvärdet så till sin spets, att ingen hänsyn alls tas till möjligheterna att bedriva besöksnäring i anslutning till fornminnesområdena är en utveckling som inte gynnar någon.

Kulturvärden tenderar att förvandlas från värden till svarta ekonomiska hål som måste fyllas med skattemedel.
Driftiga entreprenörer som är beredda att satsa stort inom besöksnäringen är sällsynta. När nu paret Björklund är beredda att satsa egen ekonomi så är det en unik möjlighet som borde tillvaratas.
Att motarbeta paret Björklund med motivet att det skulle kunna skada kulturmiljön i Kastelholm är en slutsats av ett överdrivet musealt tänkande.
Att landskapsregeringen utan eftertanke godtar museibyråns ställningstagande är knappast i linje med den entreprenörsvänlighet som Lr så gärna talar om.
För att fornminnen ska bli verkliga kulturvärden så måste det finnas en möjlighet att utveckla dessa värden i samarbete med näringsidkare som erbjuder upplevelser för besökare.

Vi uppmanar landskapsregeringen att ompröva beslutet angående paret Björklunds ansökan, med motivering att tillvarata och utveckla de kulturvärden och turistvärden som finns i Kastelholmsområdet. Att tillvarata paret Björklunds frivilliga satsning på besöksnäring i Sund är en tillgång för hela Åland
Bengt Hagström
Ulla-Britt Dahl
Karin Karlsson
Maud Johans
Christer ”Krille” Mattson
Henrik Hagström
Ann Carlsson