DELA

Regelstyrd upphandling

Med anledning av artiklarna i Ålandstidningen lördagen den 29 oktober och Nya Åland den 31 oktober om ÅHS reviderade upphandlingsdirektiv vill vi förtydliga några särskilt viktiga punkter. Bakgrunden är att ÅHS styrelse antog reviderade upphandlingsdirektiv den 28 oktober. Upphandlingsdirektiven är ett komplement till landskapsregeringens handbok om upphandling och LL om offentlig upphandling.

I ovan nämnda referat från styrelsemötet framkom inte tillräckligt tydligt att det inte är möjligt i offentlig upphandling att ta särskild hänsyn till att leverantören är lokal. Däremot kan upphandlaren öka konkurrensen genom att t ex dela upp leveranserna av exempelvis livsmedel i mindre delar för att möjliggöra för även mindre, ofta lokala, leverantörer att ge anbud.

Undertecknade vill förtydliga att grundtanken med offentlig upphandling är fri konkurrens och lika behandling av anbudsgivare. I anbudsbegäran ska framkomma vilka kriterier som utgör värderingsgrund vid val av leverantör. Dessa kan vara indelade i så kallade skall-krav och bör-krav. Förutom pris kan kraven till exempel vara funktionalitet, användarvänlighet, leveranstid, miljö. Det är viktigt att kraven är relevanta och rimliga och att de inte är ställda så att endast en särskild leverantör kan bli aktuell. De krav som ställs t ex på energiförbrukning, innehåll av eller frihet från miljöfarliga ämnen ska leverantören kunna dokumentera för att vara valbara. Bristen på eller svårigheten att få in dokumentation är många gånger är ett problem, inte minst gällande åländska anbudsgivare.

ÅHS är angelägen om att uppfattas som en trovärdig aktör på marknaden och upphandlingsprocessen är under ständig utveckling. I praktiken är det alltid spännande när anbuden kommit in att se vilket anbud som vinner och vad det innebär för ÅHS.
Undertecknade ser även med tillförsikt fram emot att utveckla upphandlingen av ekologiska livsmedel i och med att styrelsen har satt ett tydligt mål att 15 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.
Marie Lövgren
Ekonomichef vid ÅHS
Petter Johansson
Upphandlingschef