DELA

Redovisa kostnaderna för ombyggnaden av Storagatan

Nu har vi fått svart på vitt på att ombyggnaden av Storagatan på avsnittet Strandgatan – Torggatan överskred budget med nästan 200 000 euro.

Infrastrukturdirektören skriver i en insändare den 21 mars att ”när anbuden för ombyggnad av Stora gatan kom in konstaterade nämnden att projektet inte ryms inom ursprunglig budget och en omdisponering gjordes då för att kunna anta anbudet och komma igång med projektet.

De slutliga kostnaderna blev trots detta cirka 95 000 euro högre och nämnden fick därför vid sitt senaste möte den 14 mars ta del av en slutrapport, där projektet och orsaken till överskridningen presenterades närmare”.

Ur siffrorna i slutrapporten framgår att budgeten för ombyggnaden av det aktuella avsnittet var 350 000 euro och det lägsta anbudet var på 378 000 euro, alltså 28 000 euro högre än budget. Ändå landade slutsumman på häpnadsväckande 546 000 euro. En överskridning av budgeten med cirka 200 000 euro eller hela 56 procent.

Hur kan då överskridningen sägas vara cirka 95 000 euro som infrastrukturdirektören skriver då den de facto är dubbelt så stor?

I slutredovisningen framgår att förutom budgeterat anslag om 350 000 euro för ombyggnaden så tar nämnden 125 000 euro från budgeterade anslag för centrumplaneringen och flyttade den summan till ombyggnaden av Storagatan. Med den manövern hade nämnden helt plötsligt 475 000 euro till sitt förfogande. Men för att komma upp till 546 000 euro som enligt slutredovisningen är slutsumman måste 71 000 euro tagits från något annat moment i nämndens budget.

Så, vad är det mer än centrumplaneringen som får stå åt sidan och vänta på nya pengar, för att kostnaden för ombyggnaden av Storagatan svämmade över den ursprungliga budgetramen?

Den här typen av redovisning från infrastrukturnämnden till allmänheten är långt ifrån vad man kan kräva från en myndighet som arbetar med offentliga medel. Informationen verkar inte heller korrekt, utan snarare förvillande.

Stadens invånare förtjänar tvärtom en ärlig och transparent redovisning och politiska åtgärder måste nu vidtas för att få ett slut på budgetläckaget från infrastrukturnämndens ovarsamma hantering av våra gemensamma skattemedel.

Rolf Granlund (ÅF)