DELA

Rederierna redo för utsläppsreduceringsmål

I efterdyningarna till Cancun klimatmötet har det framförts att man inte gjort några framsteg gällande en överenskommelse om fartygstrafikens utsläpp (HS 15.12.2010). Fartygstrafiken har vilseledande stämplats som en verklig miljöbov i Carbon War Room’s miljöindexberäkningar (SvD 6.12.2010 och Nya Åland 8.12.2010).
Fartygstrafikens andel av världens totala koldioxidutsläpp är ca 2,7 %. Då man beaktar mängden av transporterat gods är fartygstrafiken det absolut miljövänligaste transportmedlet. Sjöfarten anses vara världsmarknadens ryggrad eftersom ca 90 % av godstrafiken globalt sker på fartygskölar. För Finlands del accentueras sjötransporternas betydelse ytterligare, då landet på basen av sitt läge kan jämföras med en ö.

Rederierna i Finland rf förhåller sig positiva till åtgärder för minskande av sjöfartens utsläpp och under-stöder den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s arbete för att uppnå överenskomna utsläppsmål. För rederinäringen är det synnerligen viktigt att man får ett globalt regelverk för utsläppsgränser och ett gemensamt system för förverkligandet av dessa. IMO står inför en politiskt mycket krävande uppgift på grund av utvecklingsländernas kraftiga motstånd.
Inom IMO pågår ett utvecklingsarbete för framtagandet av ett planeringsindex för fartygs energieffektivitet samt om överenskommandet om ett lämpligt ekonomiskt styrmedel. Indexet fastställer den högsta tillåtna CO2 –utsläppsmängden för nya fartyg. Avsikten med indexet är således inte att jämföra olika fartygstyper med varandra utan att fastställa en så rättvisande utsläppsgräns som möjligt för olika fartygskategorier. I ett första skede kommer indexet att omfatta de vanligaste fartygstyperna som tankfartyg, bulkfartyg och stora containerfartyg.
Carbon War Room’s målsättning är bra, men den använder IMO:s energieffektivitets-index i fel sammanhang vilket beträffande det befintliga tonnaget ger missvisande indikationer till potentiella transportköpare. För de passagerarbilfärjor och roro-fartyg som främst trafikerar i närsjöfart är utvecklingsarbetet med indexet ännu på hälft.

Fastställande av utsläppsnivåer på basen av beräkningar som baserar sig på ton/km blir helt fel för fartyg som vanligen används i regelbunden tidtabellsbunden trafik eftersom dessa fartygs last i regel består av passagerare, bilar och trailers som viktmässigt är relativt lätt. Därför låter en jämförelse sig inte göras med fartyg som handhar tunga godstransporter.
Ytterligare bör vinterförhållandena i Östersjön beaktas eftersom dessa generellt höjer fartygs energiförbrukning genom kravet på högre maskineffekt och isförstärkt skrov, utan vilka trafiken helt skulle stanna upp.
Eija Kanto
ombudsman
Rederierna i Finland rf