DELA

Rättsröta i regeringsbygget

För 10 år sedan var jag ansvarig för finanserna i landskapsregeringen.
En av de stora utmaningarna var att hantera de problem som följde av att allt fler blev allt äldre. Det innebar ökade kostnader för hälso- och sjukvården (ÅHS) och för äldreomsorgen (kommunerna).
Arbetet inriktades dels på att få en effektivare ekonomistyrning inom ÅHS och dels på en klarare gränsdragning mellan ÅHS och kommunerna.

Underskott och tilläggsbudgeteringar kunde reduceras med stramare ekonomityglar och regelbunden rapportering mellan ÅHS och landskapsregeringen.
Gränsdragningen mellan ÅHS och kommunerna var svårare eftersom den kommunala omsorgssektorn för de äldre var under uppbyggnad och de klinikfärdiga patienterna från ÅHS måste tas om hand av någon.
För att stimulera kommunerna att bygga ut sin äldrevård enligt behoven införde vi en ”Gullåsen – avgift” som var tillräckligt hög för att påskynda kommunernas utbyggnad.

Inför år 2013 ska Gullåsen bli en geriatrisk klinik och kommunerna ska ta över ansvaret och kostnaderna för sina äldre invånares behov av omsorg.
För detta skickar landskapsregeringen en räkning till kommunerna på 4 miljoner euro och hävdar att 3 miljoner är till kommunernas fördel eftersom avgifterna för Gullåsen avlyfts. Finansminister Roger Nordlund åberopar ”intellektuell ärlighet” gentemot Jomalas kommundirektör Carolina Sandell. Helt sakligt konstaterar hon att kommunerna tar över verksamheten och därmed kostnaderna. Enklare än så är det faktiskt inte!

kaffekalasen har jag försökt visa sambanden för den som undrar med grundläggande pedagogiska metoder, nämligen krita, griffeltavla och en enkel metafor enligt följande.
Familjen Sadel, mamma, pappa och två barn, har flyttat till cykelstaden Godby. Ekonomin är ansträngd efter bostadsköpet och familjen väljer att hyra varsin cykel av ”Velociped – Walter” (VW), för 200 euro per år.
Familjen Sadels ekonomi blir efterhand bättre och man beslutar sig för att köpa egna cyklar och de verktyg som behövs för smärre reparationer.
När VW´s faktura på 100 euro för ”frångången inkomst” dimper ner i brevlådan hos Sadel är alla förbryllade. Walter hänvisar till att ”det är rättvist att vi delar på kostnaderna”.

Skatter och avgifter vilar på principer, lagar och regler.
För avgifter gäller till exempel att
I. avgifterna ska grundas på en motprestation
II. avgiftens storlek ska bygga på självkostnadsprincipen
III. alla ska behandlas lika (likställighetsprincipen)
IV. förbud mot retroaktiva avgifter
I fråga om Gullåsen – avgiften bryter landskapsregeringen mot dem alla.
Ett sådant intellektuellt förhållningssätt brukar benämnas ”rättsröta”.
Olof Erland