DELA

Rättighet i lag

Det är roligt att Anthonio Salminen (fs) stöder tanken på närståendevård. Men det krävs mer än välvilja om det skall bli verklighet. Dessutom måste stödet vara reglerat i lag. Annars blir det som idag att stödet varierar från kommun till kommun eller att vissa kommuner inte alls betalar närvårdarstöd. Därtill krävs en lagbestämd rätt till närvårdarstöd annars blir det inte lika för alla. Med andra ord finns det inte tillräckligt med rättvisa i i det nuvarande systemet.

Ett lagreglerat närvårdarstöd är en solidaritetsfråga. För att ge alla äldre och deras anhöriga rätt till ett stöd som säkrar den äldres möjligheter att leva i sitt hem tillsammans med sina anhöriga så länge det bara är möjligt krävs att denna rätt finns i lag. Sedan måste kommunerna ta upp tillräckligt med pengar för att stödet skall räcka till alla. Vi skall inte ha sociala system som är helt beroende av fullmäktiges välvilja att anslå medel och socialnämndernas prövning. Sådana system skapar varken trygghet eller rättvisa.

Med ett lagstadgat närvårdarsystem tvingas kommunerna årligen budgetera medel för detta ändamål. Det betyder att det måste mera pengar till. Det kommer man inte ifrån. Samtidigt skall vi komma ihåg att alla partier säger sig arbeta för de äldre och bättre äldreomsorg. I och med den nya lagen om landskapsandelar ökar kommunernas tilldelning av medel från landskapsregeringen. Det är mycket viktigt i det sammanhanget att tillgodose de äldres behov av närvårdarstöd.
Barbro Sundback