DELA

Rätten till näringsfrihet

Juniorhandelskammaren och Ålands radio/ tv har ställt ett antal frågor till lagtingskandidaterna i en ”Valmaskin” som läggs ut på nätet.
Frågorna handlar om det som är aktuellt i den politiska debatten. Avsikten är att väcka intresse för valet,
Med ett undantag är frågorna begripliga även om de kan vara svåra att svara på med de fasta svarsalternativen. Det gäller näringsrätten.
Fråga 5. Jag anser att näringsrätten spelat ut sin roll och bör avskaffas.
Svarsalternativ: Absolut – I viss mån – Delvis inte – Absolut inte
I en modern demokrati är näringsfriheten en grundläggande rättighet. Varje människa ska kunna bedriva näringsverksamhet för sin försörjning.
På Åland är näringsfriheten begränsad och till exempel utländska bolag måste ansöka om rätt att idka näring, det vill säga ”näringsrätt”.

Vad som avses med frågan är förmodligen ”näringsrättsprövningen” av till exempel styrelsesammansättningen där två tredjedelar av medlemmarna ska ha åländsk hembygdsrätt.
Jag anser att styrelsens sammansättning är en intern fråga för ett bolag och att denna begränsning av näringsfriheten kan slopas.
Däremot bör det finnas ett krav på att kommunikationsspråket på Åland är svenska vilket kräver myndighetsövervakning.
Om affärsverksamheten på Åland bedrivs på svenska språket, vad spelar det för roll om bolagets styrelseledamöter inte har hembygdsrätt?
Det borde dessutom vara möjligt att förenkla externa företagsetableringar genom ett anmälningsförfarande med en försäkran om att kommunikationsspråket på Åland ska vara svenska.
För att trygga välfärden på Ålands behövs arbete och företagande där utländska etableringar borde vara välkomna.
Hur jag svarade? Besök www.jcimariehamn.ax/valmaskin/
Olof Erland (lib)