DELA

Rätten till lagstadgade sociala rättigheter

Vi kan i dagspressen ta del av privatpersoners hårda kamp för sina lagstadgade sociala rättigheter. Man upplever att ingen lyssnar på en, man får inte relevant information och ett avslag på en ansökan är mera regel än undantag. Därefter hamnar man i en mycket svår situation då den enda möjligheten är en juridisk process för att trygga sin situation. Det säger sig själv att alla inte har ork eller kunskap att driva en process, speciellt om man beaktar att sökanden är konsument av socialtjänster.

Ovan nämnda situation har beskrivits av Ålands handikappförbund i en tidningsartikel och tyvärr kan jag av egen erfarenhet säga att beskrivningen stämmer. Det rör sig inte heller om enstaka fall utan liknande situationer har uppstått i flera olika fall på Åland. Jag vill dock tro att de flesta fall sköts enligt reglerna men missnöjet med många beslut bör tas på allvar.

Vad kan man göra? Utgångspunkten är att alla tjänstemän, till exempel socialarbetare skall känna till aktuell lagstiftning som tillämpas på Åland, både nationell och landskapslagstiftning. I uppdraget ingår även att känna till direktiv och tolkningsanvisningar samt aktuella rättsfall. När man beaktar att ett beslut från socialförvaltningen många gånger har en helt avgörande betydelse för klientens och dennes familjs fortsatta liv måste kraven på kunskap och kunnighet ställas högt.

Jag anser att dessa krav måste ställas av arbetsgivaren på sina anställda. Tjänstemännen, således även socialarbetarna har rätt till handledning, fortbildning med mera för att upprätthålla och utveckla sin kompetens.

Det nya förslaget till landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården är mycket välkommet och efterlängtat och innebär i korthet att tillsynen och övervakningen blir effektivare, förslaget innebär att även socialarbetaryrket blir ett legitimerat yrke.

Detta innebär en rejäl kvalitetsförsäkring för klienterna och enligt mig även en statusförhöjning för yrkesgruppen.

För den som är intresserad ger jag rådet att ta del av den information som finns på THL:s (institutet för hälsa och välfärd) hemsidor som innehåller en mängd information om lagstiftning, direktiv, rättsfall med mera inom det sociala området, bland annat handbok för handikappservice. All denna informationsmängd är på svenska.

Avslutningsvis vill jag påminna att det i sista hand är arbetsgivarens ansvar för att socialvården fungerar enligt regelverket och att socialarbetarna får handledning och rätt fortbildning.

ROGER ERIKSSON
LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT