DELA

Rätt skall vara rätt

Bästa Ulf Grüssner.
Det är allvarligt att bli beskylld för lögn. Därför svarar jag på din insändare fastän du är involverad i en upphandling med Mariehamns stad och ärendet är under sekretess tills kontrakt är tecknat. Men frågorna faller huvudsakligen utanför upphandlingen så till den delen kan de besvaras.

Alla uppgifter som jag har i ärendet härstammar från tekniska verken och dess personal. Du har samma uppgifter enligt den korrespondens som jag har tagit del av. Jag har inga skäl att varken vara negativ till Röde Orm som bolag eller till dess skötsel av busstrafiken i Mariehamn. Jag har bara (i radion och tidningar) förmedlat den kunskap staden har i de frågor som nu har varit till offentlig diskussion.

1. Stadens tekniska verk har via Röde Orm fått ett testresultat från Novia i Vasa gällande fiskbränslet. Våra tjänstemän inklusive stadens miljöchef har bedömt att det inte uppfyller de krav som staden har ställt i sin förfrågan om officiellt hållbar bedömning av utsläppsnivåerna på föroreningar. Detta har de meddelat till oss politiker och till Röde Orm.
Problemet är utsläppen av kväveoxider (NOx), oförbrända bränslerester (HC), ökande mängder kolmonixid och partikelutsläpp (PM). Om detta har stadens miljöchef klart meddelat redan 15.11.2011. I Noviaförsöken användes ingen bussmotor, utan en offroad-motor. Detta har Novia meddelat att är otillfredsställande.

2. De handlingar Ulf Grüssner fått ut från Tekniska verken är rubricerade ”Konfidentiellt ärende” och den som lämnade ut pappren meddelade Grüssner att så var fallet, men att handlingarna enligt lagstiftningen måste delges alla dem som inlämnat anbud. Så Grüssners val att offentliggöra anbudshandlingarna är både juridiskt och moraliskt problematisk.

3. Roger Jansson har inte förlöjligat Röde Orms bussar! Men jag konstaterar a) att en av bussarna (Euro 3) körts på dispens från stadens miljökrav (Euro 4) och att en reservbuss (Euro 2) inte alls uppfyller kraven, samt b) att alla bussar i den nya upphandlingen måste fylla miljökravet om minst Euro 4.

4. Sommartrafiken från 1 juni har Infrastrukturnämnden planerat upphandla, men slutligt beslut har fördröjts av det faktum att Röde Orm inlämnat besvär till Marknadsdomstolen i Helsingfors.

Jag är imponerad av Ulf Grüssners ansträngningar genom åren att förbättra busstrafiken i Mariehamn. Jag är imponerad av hans satsningar på det nya lokala bränslet från fiskavfallet. Men jag vill att rätt skall vara rätt i debatten. Röde Orms begäran att staden helt ska ogiltigförklara ett anbud i en ärlig upphandling av busstrafik i Mariehamn är jag inte imponerad av.
Roger Jansson