DELA

Rätt, men fel av minister Fellman

Minister Fellman ; dags att förstå kommunstrukturlagens ”skiljelinje” gällande makt och rätt.

Ålands lagting antog 23.11.2018, dels en landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland, och dels en kommunstrukturlag för Åland.

Den förstnämnda lagen – som allmänt blev att kallas för kommunstrukturlagen – innehåller bland annat en bestämmelse (3 §), som delar in de befintliga landskommunerna i tre samarbetsområden, inom vilka kommunerna ska gå samman senast 1.1.2022, varvid Mariehamn kvarstår som en kommun.

Såväl Ålandsdelegationen i sitt utlåtande 20.12.2018 som Högsta domstolen i än tydligare ordalag i sitt utlåtande 5.3.2019, konstaterar å ena sidan att den aktuella lagen faller inom landskapets behörighet och inte strider mot grundlagen, men samtidigt att det inte är möjligt för landskapsregeringen att fastställa den i lagen eftersträvade ändringen av kommunindelningen såvida inte samtliga berörda kommuner inom respektive utpekat samarbetsområde godkänner det i lagen tilltänkta samgångsavtalet.

Minister Fellman har i offentligheten framhållit att kommunernas tjänstemän och politiker självklart har en skyldighet att svara upp mot den intention, den målsättning och de krav som lagtinget givit uttryck för i lagen.

Rätt, men fel! Och det är här vi finner den avgörande fördelningen mellan den makt och den rätt som kommunstrukturlagen har skapat.

Minister Fellman har rätt när hon utpekar ett ansvar för kommunala tjänstemän och politiker att göra sitt bästa för att förhandla fram förslag till samgångsavtal inom sina respektive samarbetsområden, för att därigenom skapa förutsättningar för att uppfylla lagens intentioner om att förvandla sexton kommuner till fyra.

Men vad hon synbarligen vägrar att acceptera (alternativt förstå) är att kommunernas kommunfullmäktige, såsom lagen är skriven, har den lagstadgade exklusiva makten och rätten att självständigt, och utan att bryta mot lagen, välja att antingen godkänna eller förkasta ett framförhandlat förslag till samgångsavtal.

PETER LINDBÄCK

LANDSHÖVDING