DELA

Radongas i Västernäs

Höga halter av ytterst farlig radongas i den spruckna berggrunden vid det planerade bostadsområdet i Västernäs i Mariehamn torde omöjliggöra försäljningen av tomter och vidareplaneringen av jordnära låga byggnader för bostadsändamål, eftersom miljökonsekvensberäkning helt saknas. Den är nödvändig, i synnerhet eftersom den tidigare starkt radonhaltiga berggrunden nu ytterligare har aktiverats genom mycket omfattande sprängningsarbeten ner till fem meters djup. Utsläppet av radongas kommer därför aldrig att ta slut. Ett hus byggt på grusbädd med cementplatta samlar under sig ett förråd av radongas som med tiden genomsyrar allt byggmaterial och dras in i andningsluften vid det undertryck som alltid skapas i ett hus vid normal blåst och vind.

Det kan mycket väl samlas koncentrationer av 2.500 Bq (Bequerel) under en cementplatta med underliggande grus som bildar ett radongasförråd i väntan på att sippra in i huset och den intet ont anande människolungan. 1 Bq innebär 1 kärnsönderfall per sekund av radioaktivt material.
Radongasen sprids lätt från uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. En färdigt sprucken urbergsgrund som aktiverats genom sprängningar garanterar att radongasen inte tar slut inom en helt överskådlig framtid.

Radongas arbetar sig alltid med tiden genom alla konstruktioner. Hela problematiken förträngs lätt eftersom radon är osynligt och luktlöst, men dock en verklig fara för längre tids exponering. Tack vare Strålsäkerhetscentralen (Stuk) agerande har Ribacka i Sund stängts för kontorsändamål. Miljökonsekvensberäkning för bostadsområdet i Västernäs har negligerat radonproblematiken både före och efter de omfattande bergssprängningar som 2012-13 har utförts på området, varför inga tomtförsäljningar för bostadsändamål torde kunna påbörjas.
Henrik Appelqvist
läkare