DELA

Public serviceavgiften ska beakta olika grupper

Mariehamns pensionärsförening framför i en insändare, genom ordförande Rolf Söderback, viktiga synpunkter angående det mediepolitiska programmet Insändaren anser att pensionärer tillgodoses för lite i programmet och efterfrågar hur pensionärer som enbart har folkpension skall klara av att betala avgiften för public service och hävdar även att ingen pensionär deltagit i arbetet.

I dagens system med TV-licens betalar alla samma avgift oavsett inkomst eller funktionshinder. I arbetet med förslaget till public serviceavgift har vi fört många diskussioner om behovet av olika storlek på avgiften för olika grupper i samhället

I mediepolitiska programmet skriver landskapsregeringen därför att det finns skäl att se över en differentiering av avgiften för vissa befolkningsgrupper och att detta ska ses över i samband med arbetet med en landskapslag om public service – dvs när avgiften införs. Det här gäller både personer med olika funktionshinder men även olika befolkningsgrupper som pensionärer och studerande. I meddelandet, som berör mediepolitik och public service mer övergripande har vi dock inte ambitionen att presentera ett helt färdigt avgiftssystem. När det nya systemet införs och TV licensen slopas skall detaljer som reglerar avgiften utarbetas i en särskild public service lag.

Problematiken med olika gruppers möjlighet att ta del av public service skall beaktas när avgiftsystemet tas fram. I Danmark har en uppdelning gjorts i hur stor andel av olika typer av publicservice som den innefattar för att kunna proportionellt sänka avgiften för tex synskadade.
Vår avsikt är, förutom en differentiering av avgiften, också att den nya public service avgiften skall kunna var kännbart lägre än dagens TV-avgift dvs ge en allmän sänkning till alla .

För dem som är allra minst bemedlade garanterar sociallagstiftningen redan idag tillgången till public service.
I referensgruppen som arbetat med mediepolitiken har pensionären Rolf Lindqvist varit en av medlemmarna. Vi har däremot inte haft någon ungdomsrepresentant i gruppen men berett samtliga studeranderåd möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget.
Britt Lundberg ( c )
kulturminister