DELA

Psykologtjänst för barn

För barn mellan 0-5 år finns det ingen psykologhjälp att tillgå på Åland, förutom den vård som barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder. Från 5 års ålder finns det eller bör det finnas en skolpsykolog i kommunerna. Skolpsykologen sköter vid behov handledning till daghemmen och skolorna, gör utvecklingsbedömningar samt utredningar av eventuella speciella insatser som barnet kan behöva. BUP tillhör specialsjukvården och dess uppgift är att handha barn och ungdomar med allvarlig psykisk ohälsa. Till dessa hör bland annat psykoser, allvarliga depressioner, allvarlig ångestproblematik, barn och unga som utför destruktiva handlingar mot sig själva eller sin omgivning, självmordshandlingar och hot, svåra trauman samt komplex neuropsykiatrisk problematik. De hjälpsökande är i behov av omfattande behandlingar och insatser såsom terapier, medicinering, stöd till familjen och ett intensivt samarbete med nätverket.

Tidiga insatser är avgörande för att förebygga allvarlig problematik. Det är viktigt med både utvecklingsmässiga och psykosociala åtgärder. Dessa omfattar bland annat utvecklingsbedömningar, screening av utvecklingsavvikelser såsom språkstörning, utvecklingsstörning och autismspektrumstörning, bedömningar av familjens helhetssituation, interventioner för nya familjekonstellationer, råd kring hur att få basbehov som mat och sömn att fungera, stöd för att förhålla sig till barn med trots och utåtagerande beteende samt tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Personalen på rådgivningarna är en naturlig länk mellan familjerna och psykologerna.

För att detta ska fungera måste det finnas rimliga förutsättningar och tillräckliga resurser. Dessutom behöver vården ske på rätt nivå. I och med att barnet får en journal inom psykiatrin påverkar detta även möjligheter till privat sjukförsäkring. Inom primärvården finns en psykologtjänst. I det uppdraget ingår att betjäna vuxna med lindrigare psykisk ohälsa. Vem ska hjälpa familjer med barn under fem år? Att inte få hjälp i tid förvärrar oftast problemen och är en dålig samhällsekonomisk lösning på sikt.

Psykologförening på Åland finner denna situation alarmerande. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ser ut öka. Antalet nya patienter på BUP ökar. Trycket på neuropsykiatriska utredningar är stort och efterfrågan växer kontinuerligt. Vi anser att nuvarande situation inte är hållbar. En lösning vore att inrätta en psykologtjänst för barn och ungdomar inom primärvården med fokus på barn 0-5 år. Med tidiga insatser och stöd kunde de omfattande och mångåriga svårigheter som drabbar en del familjer förhindras eller lindras.
Styrelsen för Ålands Psykologförening rf