DELA

Psykisk hälsa för alla

Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid. Trots detta får endast hälften av de som drabbas den hjälp och den behandling som skulle behövas. En orsak är att man inte söker hjälp, vilket kan återkopplas till stigmat som fortfarande finns kring psykisk ohälsa. En annan orsak har sin grund i hur servicestrukturen är uppbyggd – det råder stor ojämlikhet och regionala skillnader i tillgängligheten till mentalvårdstjänster, något som nyligen uppmärksammats i en rad artiklar och insändare.

Större städer borde ha bättre möjligheter att samordna tillräckligt med tjänster – ändå råder det brist på tillgängligheten även i huvudstaden. Alltför få tjänster kan göra ribban för att söka hjälp ännu högre, vilket innebär att symptomen kan förvärras. Enligt internationella jämförelser ligger Finland rätt bra till när det gäller antalet professionella inom mentalhälsovården, och då får man fråga sig var skon klämmer?

Varför får endast hälften av de som drabbas den hjälp och den behandling som skulle behövas? Är det ett tungt byråkratiskt system som ställer till det för individen?

I vårt nuvarande system tar det i genomsnitt cirka 7–12 månader från att man söker sig till hälsocentralen till att den rehabiliterande psykoterapin inleds (ifall kriterierna för det möts och personen i fråga har råd med den höga egenriskandelen). Denna långa väntetid är varken bra för den enskilda individen eller kostnadseffektivt för samhället.

För att förbättra situationen har landets mentalhälsoorganisationer tillsammans startat medborgarinitiativet Terapigarantin. Terapigarantin förbättrar tillgången till behandling, ökar jämlikheten och garanterar en snabb bedömning av terapibehov.

Den så kallade korttidsterapin skulle ingå i hälsovårdscentralens grundtjänster och komplettera det nuvarande systemet genom att göra hjälpen snabbare, mera tillgänglig och mera klientinriktad.

Terapigarantin kan ses som ett naturligt led i förverkligandet av Strategin för Psykisk Hälsa som är under beredning hos Social- och hälsovårdsministeriet och bygger på grundprincipen att alla har rätt till psykisk hälsa. Man lyfter fram psykisk hälsa som en resurs värd att investeras i långsiktigt, respekt för människovärdet och de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Psykosociala förbundets vårmöte anser att det är hög tid att lyfta upp psykisk hälsa på ett bredare plan i beslutfattandet. Psykisk hälsa bör främjas och beaktas i beslutsfattandet även utanför social- och hälsovården så att tillgängliga och mångsidiga tjänster som byggs upp i framtiden svarar på individens behov.

Till sist vill vi uppmana alla att skriva under medborgarinitiativet Terapigarantin – för nya, tillgängliga och kostnadseffektiva tjänster!

Psykosociala förbundets vårmöte 29.4.2019

CHRISTER RÖNNLUND
STYRELSEORDFÖRANDE
BODIL VIITANEN
VERKSAMHETSLEDARE