DELA

Psykiatriska kliniken har för få läkartjänster

Bemötande till insändare gällande den åländska psykvården (NÅ 3.9.14, Åland 1.9.14)

Klinikledningen för psykiatriska kliniken har tagit del av Jessy Eckerman-Hartviks insändare gällande den åländska psykiatriska vården. Psykiatriska klinikens strävan är att alltid bemöta patienter vänligt och respektfullt, och vi beklagar om någon har känt sig kränkt.
Bemötande är något vi hela tiden har fokus på. Under år 2015 är bemötande dessutom ett fokusområde för såväl hela ÅHS som psykiatriska kliniken.

Psykiatriska klinikens uppgift är att undersöka och behandla patienter med psykiatrisk problematik på specialsjukvårdsnivå. Psykiatrisk problematik är vanligt förekommande, en fjärdedel av befolkningen kommer någon gång att vara tvungen att söka hjälp för sina besvär. Kliniken har därför inte möjlighet att ta hand om all psykiatrisk problematik, utan lättare problem sköts på primärvårdsnivå, precis som inom andra medicinska specialiteter.
Målsättningen är att man inom ÅHS tar hand om patienten på rätt nivå beroende av problematikens svårighetsgrad utan ”bollande” mellan kliniker vilket är det bästa för alla. Då blir också väntetiderna till kliniken kortare. I insändaren nämns en väntetid till psykiatriska mottagningen på 6-8 veckor vilket måste vara ett missförstånd.
Patienten kan erbjudas besökstid enligt behov, redan samma dag man tar kontakt om ärendet bedöms vara akut, eller inom 1-4 veckor efter kontakt.

Inom kliniken har vi för få läkartjänster i förhållande till den åländska befolkningsmängden sett till rekommendationer och situationen i omgivande regioner. Vi är medvetna om att det tyvärr leder till att patienter kan vara tvungna att träffa flera olika läkare.
Kliniken har i budgeten för 2015 äskat om ytterligare en läkartjänst bl a för att kunna förbättra kontinuiteten för patienterna, och hoppas på ett positivt besked då budgeten för år 2015 slås fast.

Mediciner skall skrivas ut endast då de behövs, på basen av en indikation eller diagnos. Generellt kan vi konstatera att beroendeframkallande mediciner skrivs ut i väldigt liten utsträckning på kliniken, de vanligaste medicinerna som skrivs ut är mediciner mot depression och ångest.

Slutligen kan vi bara hålla med Jessy Eckerman-Hartvik i hennes förhoppning om ett samhälle där psykiatriska sjukdomar tas på samma allvar som övriga sjukdomar. I det sammanhanget kan konstateras att man i ÅHS budget inför år 2015 föreslår en satsning på psykiatrisk vård både inom primärvård och specialsjukvård.
Vi vill gå ännu längre och önska ett samhälle där man är medveten om att varje beslut som görs kommer att påverka individens psykiska och fysiska hälsa. Så får vi ett samhälle som försöker förebygga ohälsa så långt det är möjligt.
Klinikledningen för psykiatriska kliniken, ÅHS, genom
Eva Eriksson, klinikchef