DELA

Protesterna mot Mise inte beaktade

Efter lång beredning har stadsstyrelsen behandlat protesterna mot Mise och beslutat att myndighetsfunktionen separeras från den operativa verksamheten samt att Ålands Problemavfall fusioneras med Svinryggens Deponi.
Detta är inte ett tillräckligt svar, eftersom man inom myndighetsfunktionen byggt upp flera egenarter som fördyrar avfallsinsamlingen och förorsakar avgifter som blir orättvisa och mångdubbelt högre än i Ekorosk som nämndes i protestskrivelsen.

Insamlingen av avfall från fastigheter är den enskilt största kostnadsposten och kan i vissa fall uppgå till 80 % av avfallshanteringens totalkostnader. Lagen kräver därför att det inom tätt bebyggda områden ordnas genemsam insamling i vilken skall ingå alla fastigheter med större mängder hushållsavfall. Inom Mise blir insamlingen orimligt dyr för bostadsfastigheterna, eftersom inrättningar och företag inte betalar någon grundavgift. De har därtill stora avfallsmängder och till exempel en skola med 6 m3 avfallscontainer borde betala en 24 gånger högre grundavgift än en fastighet med 120 liters avfallskärl.

I Mise har därtill införts separatinsamling av fyrfackskärl som ytterligare fördyrar insamlingen och för dessa ges rabatt på grundavgifterna. Även om fyrfackskärlen är populära och bör bibehållas skall de betala sin rättvisa andel av avfallshanteringens kostnader. Därtill har myndigheterna tillåtit att en ”konkurrerande” entreprenör får ta hand om insamlingen från ett relativt stort antal fastigheter.
Det finns idag således tre separata insamlingssystem för hushållsavfall och entreprenörerna har i varje system rätt att fakturera ”vad det kostar”, varför någon konkurrens inte föreligger. Därtill finns flera andra faktorer som medför att kostnaden blir orimligt hög och avgifterna orättvisa för de fastigheter som betalar full grundavgift till Mise.

Det är inte tillräckligt att fusionera Problemavfall med Svinryggens Deponi så länge ingendera av båda bolagen tar ansvar för sina påförda skyldigheter. I ett PM av undertecknad, vilket sändes till de båda kommunerna i mars ”utan att man begärt någon utredning”, påvisas att ÅPAB saknar miljötillstånd och har kvarliggande skyldigheter på två miljoner euro. SDAB har i sin tur byggt anläggningar med medel som enligt deponiförordningen skall användas för avslutning och eftervård av den kommunala deponin samt förbrukat alla uppburna medel, trots att bolaget i villkor för avslutningen har ålagts skyldigheter som kan uppgå till över tre miljoner euro.

Även om de båda bolagen fusioneras kommer privata verksamhetsutövare att svara för över 80 % av marknaden vad gäller insamling och omhändertagande av byggavfall, inert avfall och grova fraktioner.
Någon verklig konkurrens kan samhällsbolagen således inte skapa. Det bör inte heller efterträvas, utan det ankommer på kommunerna att låta utarbeta en sakkunnigplan som visar hur man skapar konkurrens mellan privata aktörer samtidigt som den infrastruktur och de verksamheter som samhället disponerar, kan användas som stöd och komplettering för de privata entreprenörerna.
Mariehamn, den 24 september 2012
Carl-Gustav Flink