DELA

Protestera mot Mise!

Till staden Mariehamn
Det uppfattas mycket positivt då staden börjat inse att Mise på grund av sin verksamhet och de orättvisa, oförnuftiga och alldeles för höga grundavgifter, inte längre vare sig har folkets förtroende eller acceptans. Mise har dessutom tillfogat befolkningen stora skador såsom att folkets inställning och attityd till miljötänkande och sortering har blivit helt snedvridet.
Folkets protesterande mot Mise har tidigare blott klingat för döva öron och det har sedan lett till att folket börjat strunta i Mises regelverk och paragrafer. Folket har till och med i protester låtit bli att betala Mises fakturor och i stället använt dessa fakturor som tändämne för att få eld på sina Mise-brasor, där sedan allehanda sopor till slut fått sin sista vila, i stora högar med aska och annat bråte. Stora mängder sopor har dumpats till skogs eller grävts ner, en del har även kastats till sjöss, där saltvattnet sedan brytit ner allt så långt det går.

Staden kan inte förvänta sig att folkets protesterande mot Mise skall gå över av sig självt, det krävs positiva insatser från både tjänstemän och beslutsfattare, där folket börjar inse att deras protesterande har lett till en sådan förändring att den kan accepteras. Vänta er heller inte att den asociala behandling folket fått utstå, skall förändras över en natt, ty folket har blivit helt allergiska och skeptiska emot sådana beslut som bara leder till plågor.

Staden är nog på rätt spår när de vill såga av grenarna Proans och Ålands Problemavfall, men staden har glömt att grenen som håller Mise, även måste sågas bort!
Folket måste helt enkelt få ett alldeles helt nytt renhållningssystem, där det mest förmånligaste alternativet, är Ekorosks modell, som skall tillsättas och installeras med en sådan kostym som anpassas för hela landskapet Åland. Staden bör snarast tillsätta en arbetsgrupp, som så fort beslut i ärendet kan erhållas, succesivt kan påbörja överföringen, således att inget störande glapp i renhållningsärenden kan förorsaka förvirring eller andra olägenheter. Stadens eget alternativ till nytt renhållningssystem, som kommer att bli betydligt dyrare än rådande system, kan bara på grund av förslag till 8-fack för alla och oändligt mycket körande och tömmande av både tomma och halvfulla tunnor, bara ställa till ett nytt problem, som är ännu större än det Mise lyckades åstadkomma.
Folket är helt enkelt trött på allehanda dyra renhållningsexperiment och kommer att svara: nej tack, inte nu igen!

I ett Ekorosk-system kan de som har liten sopmängd och som så önskar, vara omsorgsfulla och noggranna, sortera och kompostera för att bespara både miljön och sina pengar, alltså ha självservice och på så sätt inte belasta renhållningsföretaget, som kanske i stället kan inbespara en tjänst om det blir många som vill utnyttja självservece. Ab Ekorosk har en hög sorteringsgrad om 93%.
Man skall heller inte tvinga 8-facks tunnor och tömning varannan vecka på människor, som klarar sig blott med en tunna. De som vill ha ymnigt av dessa tunnor skall kunna beställa dom.
Att tvinga 8-facks tunnor på folk som inte har sopor att fylla dessa tunnor med, kan i stället leda till sådana protester att folk börjar fylla dessa tunnor med allehanda bråte, kanske även stenar i ren protest!

Staden måste också lära sig att det är synnerligen viktigt att folket har förtroende för sitt renhållningsföretag, blir folket upplurade med onödigheter och pengar, förbrukar företaget sitt förtroende, alltså exakt som det gick för Mise!!
Att en kompost skulle medföra problem med råttor är heller inget problem, ty dagens komposter är så konstruerade att skadedjur inte skall kunna komma in i komposten.
Från Ekorosks städerna Jakobstad med 19.670 innevånare och Karleby med 46.300 innevånare har inte rapporterats om några råttproblem.

För att ytterligare ge stöd till att ett Ekorosks avfallssystem införd i landskapet Åland, har jag under fyra dagar hört mig för hos fastighetsbolag, hur de skulle ställa sig till systemet med Ekorosk, och om samtidigt deras grundavgift i det närmaste skulle halveras?
Utredningen har emottagits mycket positivt! På mycket kort tid inkom det 1062 lägenheter som stöder Ekorosks system!
Det kan även inflikas att många fler bolag ställde sig mycket positivt till att kunna erhålla en halverad grundavgift, men att de önskade höra styrelsens beslut för att kunna avge sitt svar och kunde på grund av tidsbrist därför inte medtas här.

Företagarnas Bostads Ab 38 lägenheter
Företags Ab Östra Björkslingan 5 lägenheter
Företags Ab Björkslingan 4 lägenheter
Företags Ab Skönvik 120 lägenheter
Företags Ab Marstad 533 lägenheter
Fastighet Torggatan 6 3 lägenheter
Storagatan 6 och 7 16 lägenheter
Sjömanspensionskassan 253 lägenheter
Fastighets Ab Timmermannen 2 lägenheter
Landells hyresfastigheter 84 lägenheter
Nybergs hyresfastigheter 4 lägenheter
1062 lägenheter

Det kan ytterligare understrykas att de kommuner som inte ens anslöt sig till Mise i ren protest, samt de som senare i ren protest lämnat Mise, utgör ca. 7880 protesterande personer. 407 direkta protester har inkommit.
Missnöjet mot Mise har således visat sig vara mycket massivt och utbrett, vilket jag hoppas staden speciellt tar i beaktande vid beslutet av Mises vara eller inte vara, dessutom bör också invägas vad i bilagorna 1 – 2 kan ge visdom om, jämte de aspekter och den bild turisterna och omvärlden får av staden och landskapets miljömedvetenhet. Ja …  tänk bara efter hur det ser ut i våra skogar och natur?? Lite skämtsamt kunde jag antaga att kråkorna vänder ryggen neråt när de flyger över vissa områden, bara för slippa se dessa miljöbedrövligheter, som finns där nere.

En skogspromenad för att plocka bär och svamp bland gamla bilbatterier, skrotfordon och andra Mise-filialer, är nog rena mardrömmen och tänk vilket rykte turisterna för med sig ut i världen?
Är staden för den skull alldeles säker på att landskapet kan visa upp sig som någon slags miljösamhälle??
I bilagorna framkommer hur Ab Ekorosk startades och byggdes upp, hur de med att hålla humana och acceptabla avgifter kunde vinna hela folkets förtroende.
I dag jobbar Ab Ekorosk enligt ISO 14001 standard, befolkningen är mycket målmedvetna och belåtna med sitt renhållningssystem, som gynnar både befolkningens plånböcker och miljön.

Från 5 kommuner hanterar Ab Ekorosk i dag 11 kommuner med 115600 innevånare.
Och hur har det gått för Mise … .jo, rakt åt skogen!! Kommuner lämnar Mise i ren protest, i stort inkommer fortfarande folkets protester i strida strömmar och kommer heller inte att upphöra!
Med sin dåliga affärside, kommer Mise synbarligen blott att torka bort.
Vänligen
Ulf Nyberg