DELA

Privatisering ger sämre villkor

Som förtroenderepresentanter för manskapet på landskapsregeringens frigående färjeflotta så känner man en vanmakt och maktlöshet med sin arbetssituation. Vi har ingen möjlighet att påverka eller har något inflytande på vår arbetsgivare, våra arbetsplatser eller de politiska beslutsfattarna.
De politiska besluten om driftsprivatiseringar, konkurrensutsättning sker över våra huvuden och oftast får man läsa om sådana beslut i lokala massmedia. Det finns inget forum för ett naturligt samarbete mellan arbetsgivaren och oss anställda inom den frigående färjeflottan som det finns till exempel inom företag där man tillämpar samarbetslagen. Denna dialog har aldrig funnits som ett tillämpat arbetsinstrument på landskapsregeringens trafikavdelning. Vi har under olika tillfällen uppmärksammat trafikavdelningen och även trafikministern i början på 2000- talet om denna brist på ett samarbetsforum i enlighet med intentionerna i samarbetslagen.

Vi väntar fortfarande på svar från trafikministern i denna fråga. Under årens gång har personalen på de olika färjorna kommit med förslag på rationellare drift och ökad kostnads medvetenhet för de frigående färjorna till trafikavdelningen. I den fortsatta processen utgående från våra förslag har allting stannat upp då det kommit på nivån skärgårdskommuner och ansvariga politiker i regeringen.
Vi som arbetar ombord har en bra överblick över den befintliga skärgårdstrafiken och vi statistikför dagligen allt som har med skärgårdstrafiken att göra. Detta material har varit utgångspunkten för många av ombordförslagen från personalen. Om vi antar att trafiken fortsätter i samma omfattning som nu, med samma tidtabeller, samma rutter eller bemanningen som fastställts av Trafiksäkerhetsverket, finns det inte mycket att spara på då det gäller driftkostnaderna. Försäkringar, bunker, bemanningskostnader är ju de samma eftersom landskapsregeringen förbundit sig till att även driftsentreprenörer skall följa samma kollektivavtal som landskapsregeringen själv på sina anställda. Vad är det då som kan bli billigare i privat regi.

Det finns en del utredningar som tyder på att då man talar om privatisering av offentlig verksamhet är det ett sätt att försöka få fackföreningarna att gå med på sämre löne- och arbetsvillkor. Landskapet har hittills utgått från det lägsta anbudet då det gäller driftsprivatisering av skärgårdstrafiken.
Är det så att landskapsregeringen medvetet går in för social dumping för att få ned kostnaderna för skärgårdstrafiken ?
Eija Kiviö
Ossian Suominen
förtroendevalda för manskapet ombord