DELA

Prisvärd parkeringsanläggning

Mariehamn har en under lång tid professionellt utförd och politiskt brett omfattad planering av stadens hela område. Stadens markområden är synnerligen begränsade och särskilt i centrum krävs innovativa och långsiktiga lösningar. En helhetssyn är nödvändig i all planering och hänsyn måste tas till ekonomi och miljö. Dessa principer har varit vägledande även vid planeringen av gator, parker och parkeringsplatser i området runt Alandica Kultur & Kongress.
Det är i stadens intresse att centrum utvecklas. För ett dynamiskt och växande centrum krävs tillgänglighet. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har ansett att allmänna underjordiska parkeringar behövs. En parkeringskommitté beredde alternativa förslag för en parkeringsanläggning mellan Alandica och Stadsbiblioteket. En funktionell parkeringsanläggning på den platsen ansågs vara till fördel för såväl staden som landskapet och även för näringslivet.
Staden har i enlighet med tidigare avtal med landskapet anvisat de parkeringsplatser som behövs för Alandica ( i Nyfahlers och i Österhamn).

Landskapsregeringen har ett mångårigt anstånd med anläggande av parkeringsplatser för Självstyrelsegården och hotell Arkipelag. Dessutom går tiden för uppfyllandet av byggnadslovets krav för Ålands lyceums tillbyggnad ut vid årsskiftet. Stadsstyrelsen inledde därför förhandlingar med landskapsregeringen om deltagande i en parkeringsanläggning för att åtgärda en del av underskottet. Förhandlingarna ledde till att lagtinget beslöt att gå in med 2 miljoner euro i projektet.
Olika alternativ togs fram, benämnda ”stor”, ”större” och ”störst”. Även enklare och billigare men inte lika välanpassade varianter studerades. Efter att ha inhämtat stadsplanenämndens och tekniska nämndens utlåtanden och efter sedvanlig beredning i stadsstyrelsen beslöt stadsfullmäktige den 22.5.2008 att godkänna skissritningarna för ”Miramargaraget” omfattande ca 130 platser. Garaget har infart under biblioteket och kan senare utvidgas under Biblioteksplatsen. Området mellan Alandica och biblioteket kan bibehållas som park och har ett värde för staden. Parken kan i framtiden användas som ett aktivitetsområde och möjligen även som festivalområde.

Tekniska nämnden har till uppgift att inom ramen för beviljade anslag , godkända skissritningar och med beaktande av andra eventuella förutsättningar förverkliga de projekt som godkänts av stadsfullmäktige. Så har även tekniska nämnden förfarit.
Stadens beslutsfattare kan visserligen nu ångra alla sina tidigare beslut, kasta projekteringen i papperskorgen och betala bort anbudsgivarna och börja från början men frågan är om det inte är för sent för en sådan vändning. De ekonomiska och planeringsmässiga avvägningarna har redan gjorts och min bedömning är att vi får en anläggning som är värd pengarna. Ingenting hindrar dock att landskapet, för att ytterligare minska sitt underskott, bygger parkeringsplatser även öster om Alandica.
Bjarne Pettersson
Stadsdirektör
.