DELA

Prioritera i hälsoprogrammet!

Landskapsregeringens förslag till hälsopolitiskt program är ute på remiss. Socialdemokraterna anser följande om programmet. Det är väl gjort. Målen är ytterst allmänt beskrivna; man ska främja sunda levnadsvanor, stödja föräldrarskap, stärka människors möjligheter till inflytande och liknande.
Vem som är ansvarig för genomförandet, kostnader för programmets förverkligande och hur uppföljning och mätning av resultaten skall göras hålls på ett allmänt plan och liknar därför mera ett valmanifest än en verklig strategi för genomförandet. Intrycket är att programmet trots goda ambitioner blir en till hyllvärmare utan större konsekvenser för de åländska skattebetalarna.

Nationellt konstaterar man att ohälsan har ökat speciellt bland yngre och att hälsan är ojämnt fördelad mellan olika befolkningsgrupper såsom mellan män och kvinnor, lågutbildade och högutbildade. Om situationen på Åland är densamma kan utredningen inte fullt ut ge svar på eftersom Åland brister i fråga om tillgång på hälsodata. Något som givetvis inte kan accepteras utan borde åtgärdas omedelbart.

Vi anser att en prioritering av åtgärder och målgrupper bör göras för att nå verkliga resultat. Vi föreslår att följande målgrupper blir föremål för särskilt intresse:
1) Barn som lever under ekonomiskt svåra förhållanden
2) Ungdomar som studerar vid yrkesläroanstalter. Deras livsvanor avviker klart negativt från de allmänna hälsorekommendationer som uppställs. Detta framkommer med all tydlighet i landskapsregeringens rapport Barn och ungdomars hälsa på Åland 2010
3) Kvinnor som jobbar i tunga och monotona arbeten och som utför oavlönat hemarbete
4) Män som riskerar prostatacancer

Det hälsopolitiska arbetet bör förbättras genom administrativa åtgärder och här är våra förslag:
1) Hälsodata som gör att Åland kan jämföras med annan nationell och nordisk statistik
2) Statistik om hur hemarbetet fördelas mellan män och kvinnor
3) Årliga undersökningar över rökning, alkoholkonsumtion, matvanor och motion
4) Ålands högskola ges ett uppdrag att följa upp befolkningens allmänna hälsotillstånd
5) Den stora förekomsten av cancerfall på Åland bör utredas av expertis och en rapport med möjliga förklaringsmodeller till förekomsten av cancer bör lämnas till regeringen.

Dessutom föreslår vi följande vad gäller förebyggande arbete:
1) En folkhälsolag motsvarande den man har i riket skall antas
2) ÅHS:s allmänna tandvård skall öppnas för alla
3) En äldreomsorgslag om äldres rättigheter antas. Lagen anger en basservice som kommunen skall tillgodose oberoende av hemort. I lagen skall dessutom ingå ett särskilt utkomststöd för pensionärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen.

Camilla Gunell
Barbro Sundback
Ålands Socialdemokrater