DELA

Prioritera de äldres tandvård

En av de frågor som fått störst uppmärksamhet efter valet är tandvården och socialdemokraternas löfte om allmän tandvård för alla.
Min uppfattning är att det inte finns något parti som inte skulle vilja göra förbättringar inom tandvården. Men en väsentlig sak saknas och det är pengar.
I dag bedriver ÅHS tandvård för barn och ungdomar, vissa prioriterade grupper, narkostandvård samt jourtandvård för hela befolkningen. Exempel på prioriterade grupper är diabetiker, reumatiker, flyktingar, cancerpatienter och psykiskt funktionshindrade. FPA ersätter besök hos privat tandläkare och munhygienist.
På Åland har man hittills dessutom kunnat dra av tandvårdskostnaderna i kommunalbeskattningen. Det kan man inte i riket. Dessvärre signalerar nu landskapsregeringen att man vill ta bort det avdraget, det så kallade sjukavdraget, vilket medför att alla de facto får dyrare tandvård.

Ett första steg på Åland kunde vara att rikta åtgärder till de med störst behov. Där är äldre en viktig och växande målgrupp. Allt fler äldre har permanenta tänder.
Man talar om ”tandvårdsparadoxen” som innebär att en god förebyggande vård medför att behovet av tandvård kommer att öka över tid eftersom allt fler äldre nu har kvarvarande tänder som behöver skötas samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar.
I årets ÅHS-budget finns planer att investera i en ny tandvårdsvagn som förutom att betjäna skärgården också kunde betjäna äldreboendena: Trobergshemmet, Sunnanberg och De gamlas hem samt äldreboendena ute i skärgården.
Steg två skulle kunna förebygga och förbättra hela befolkningens tandhälsa genom till exempel tandvårdscheckar alternativt utökade resurser till ÅHS tandvård. Men för det behöver vi ha en uppfattning om både kostnader och finansiering.
Katrin Sjögren (lib)