DELA

Premien återspeglar inte skadekostnaderna!

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag hanterar tusentals trafikskador varje år och vi vet att många kunde undvikas. Bilarna blir allt säkrare men ett ansvarsfullt agerande och gott omdöme är ändå förutsättningen för att minska de ödesdigra konsekvenserna av olyckor i trafiken.
En allvarlig trafikolycka resulterar alltid i ett oerhört mänskligt lidande och får dessutom omfattande ekonomiska konsekvenser.

När försäkringsbolagen betalar kostnader för vård och rehabilitering sker detta på basen av fullkostnadsprincipen, dvs. sjukvården debiteras till dess faktiska kostnad och är inte subventionerad.
I samband med svåra personskador, liksom vid alla andra skador, upprättar alltid försäkringsbolaget en så kallad reserv, vilket betyder att skadebeloppet beräknas och kostnadsförs i sin helhet. Det inkluderar bland annat det framtida behovet av ersättning för sjukvård, rehabilitering och övrigt stöd och anpassade lösningar för ett drägligare liv.

Skulle premierna på trafikförsäkringen ställas i relation till de faktiska skadekostnaderna och återspegla verkligheten talar vi om en ansenlig höjning för hela åländska försäkringskollektivet på ända upp till 30 euro per försäkring, kanske mer.
Vi tar dessutom starkt avstånd från alla olyckor där alkoholen är del i händelseförloppet, och den regressrätt som försäkringsbolagen har gentemot alkoholpåverkade förare används alltid. Svåra personskador blir ofta oerhört dyra, och det kan röra sig om betydligt större summor än de som hittills yrkats i det aktuella fallet. Detta är ett ansvar som alla berusade förare riskerar att ådra sig.

Vi jobbar aktivt med att försöka öka medvetenheten om säkerheten i trafiken och därigenom öka tryggheten för såväl fotgängare som trafikanter. Detta har vi gjort i många år och målgrupperna är allt från dagisbarn till pensionärer. Alla små detaljer såsom användandet av reflexer, reflexvästar, cykelhjälmar och säkerhetsbälten minskar markant antalet svåra olyckor.
Vi är medvetna om att goda värderingsgrunder skapas genom ett långsiktigt och tålamodigt arbete och här samarbetar Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag på många plan med övriga aktörer och subventionerar många skadeförebyggande insatser. Skolor, trafikundervisningen och myndigheter såsom polisen är några av våra samarbetsparter för ökad trafiksäkerhet.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Göran Lindholm