Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Populismen är rotlös och förutsägbar

Ett demokratiskt samhälle kräver ständig dynamik, debatt och nyanseringar av sina makthavare. Det kräver även ett visst mått av ansvar för intresse, förståelse och kunskapsinhämtande av sin befolkning. Dessa egenskaper är demokratins styrkor och motsatserna är dess svaga punkter där ett antidemokratiskt och närmast infektionsartat fenomen riskerar att uppstå i samhällsdebatten. Detta kallas populism!

Att erbjuda enkla lösningar på komplicerade problem. Att påstå sig uttrycka det som majoriteten tänker men inte vågar säga. Att utnyttja människors rädslor, okunskap eller traditionalism för att uppnå sina egna syften. Att undanhålla och förvränga information, avfärda vetenskapliga fakta eller elda på konspirationsteorier kring enskilda makthavare eller journalistisk media.

I rädslans, okunskapens och ointressets mylla gror populismen. Populistens gröda är makt och historien visar på det omåttliga lidande som den kan utsätta oskyldiga människor för.

Turligt nog är populismen inte bara historielös, utan även rotlös och förutsägbar. Dess former är detsamma sedan demokratins begynnelse och har alltid motverkats genom folkbildning, öppenhet och tydliga ramverk. Här har rådande makthavare ett stort ansvar att se till information kring beslutsgångar och framtidsvisioner sprids genom lättillgängliga kanaler! Demokratin kräver ett ständigt gemensamt underhåll och gränsöverskridande samarbete mot ett bättre samhälle för att ge varje individ chansen att bli den bästa versionen av sig själv. Samma gäller i världen, i Europa, i Finland och här på Åland.

SIMON PÅVALS
LIBERAL LAGTINGSKANDIDAT