DELA

Populär utbildningsform avvecklas

Jag är den första som på alla sätt vill stöda lärarlaget vid yrkesskolans samhälleliga och sociala utbildningsprogram, SOS-programmet, i kampen att bevara utbildningsformen ”studieförberedande utbildning med yrkesprofil”. Liknande utbildningsformer finns i Danmark, Norge och Sverige.
SOS-programmet startade 1974 som en direkt följd av grundskolans införande. Under åren har flera attacker mot utbildningen förekommit men trots detta har utbildningen överlevt och utvecklats. Nu har det gått 36 år och SOS-programmet är ett av de absolut populäraste utbildningsprogrammen på Åland.

Nu föreslår landskapsregeringen att utbildningsformen, studieförberedande utbildning med yrkesprofil, ska utgå ur lagstiftningen. Alltså SOS-programmet ska läggas ner. De alternativ för att bevara SOS-programmets särart som nämns i lagförslaget är bara dimridåer. Ingen insatt tror på dessa alternativ.
Speciellt inom den sociala sektorn krävs ofta examina som bygger på en eftergymnasial utbildning. SOS-programmet med sin studieförberedande yrkesprofil passar denna sektor som hand i handske. Att flytta utbildningen till lyceet, som helt är anpassat för den nationella studentexamen, betyder att utbildningen läggs ner. Att göra om utbildningen till en grundexamen inom något yrkesområde betyder samma sak. Tyvärr kan det gå så att antagningen av nya studerande inför läsåret 2010-2011 blir den sista i SOS-programmets historia.

Det lagförslag som nu är ute på remiss backar in den åländska utbildningen i två former, studentexamen och grundexamen. Vi får ett torftigt utbildningssystem där den nordiska profilen helt saknas. Vi får ett utbildningssystem där utveckling av studieförberedande utbildningar med yrkesprofil för ett åländskt näringsliv som utvecklas mot ökad tjänsteproduktion omöjliggörs. I stället får vi en yrkesutbildning som har sitt ursprung i den finländska storindustrin. Var finns anpassningen till närsamhället till småskaligheten och till entreprenörskapet?

Lagberedningen har haft alldeles för kort tid på sig att skriva lagen. Dessutom saknas ett utbildningspolitiskt målprogram om den framtida utbildningen på Åland som lagberedningen borde haft som grund för sitt arbete.
Mitt förslag är att starten av den nya skolan flyttas fram till läsåret 2012-2013. Alla inblandade parter måste ges möjlighet att göra ett bra jobb. Det krävs nya övervägande innan lagförslaget förs till lagtinget. Att skriva en lag som skapar utvecklingsmöjligheter kräver mer tid.
Sture Skogberg