DELA

Pommerns underhållsplan

Det som kommit fram i debatten om hur Pommern ska bevaras att det saknas en utredning om hur det skall ske och då är det inte fråga om docka eller inte docka utan själva fartyget. Utredningen måste innehålla underhållsplan och säkerhetsåtgärder, vilket förutsätter att riskanalys och riskhantering genomförs.

Arbetet ska utgå från vilka mål man vill uppnå, de måste framgå av fartygsägarens/förvaltarens målsättning (uppdragsgivarens beställning). Skrov och rigg är väsentliga delar att ta hänsyn till men även utrustning och inredning bör ingå.

Pommern avses fortfarande vara en plats där allmänheten kan uppleva den atmosfär som råder på ett segelfartyg och där olika aktiviteter kan skapa fina upplevelser. Därför måste även riskanalys och riskhantering omfatta personsäkerhet.

Risker som bör identifieras är således händelser som kan påverka skrov och rigg genom exempelvis materialförsämring, klimatvariationer med mera.

Man brukar dela in riskanalysen och riskhanteringen i följande moment: riskidentifiering, riskskattning, åtgärder och uppföljning. Alla risker har en ekonomisk konsekvens och grupperas ofta i tre kategorier: personskador, egendomsskador och förmögenhetsskador.

Genom att göra en anpassad bedömning för Pommerns framtida underhåll med en riskhantering som grund får man en bra uppfattning om vilka åtgärder och kostnader som belastar Pommern samt när årgärder ska utföras. Det bör av riskhanteringens åtgärdsprogram framgå vad som kan göras på plats vid museet och vad som krävs vid större ingrepp. Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheten är lagstadgat krav.

Under de år som Pommern varit ett museifartyg har olika underhållsarbeten genomförts, både planerade och akuta. Dessa erfarenheter är ovärderliga i denna planering.

Ett sådant här arbete kräver specialistkompetens och synpunkter från berörda myndigheter när de gäller personskydd och säkerhet. Även försäkringsbolag bör informeras.

Göte Ekström