DELA

Pommerndockan felkonstruerad – politikerna förda bakom ljuset

Ett absolut krav på Pommerns torrdocka är att fartyget inte dränks när det ligger torrlagt för bottenreparationer. Det kravet fyller dockan inte. Här har beslutsfattarna blivit förda bakom ljuset.

I Pommernkommitténs Slutrapport 2009 (på vilken fullmäktiges beslut om dockbygget baserades) anges dockans fribord som 2,1 m över dagens medelvattenstånd. Den åländska byggförordningen från 2008 (§ 21) anger den lägsta bygghöjden (= den nivå ovanför vilken vatten orsakar skada). Den är 2 meter.

Till synes är alltså dockans fribord tillräckligt, men skenet bedrar.

Den åländska lagen, som gäller på oplanerat område, har inte uppdaterats. Således har inte FN:s klimatpanels (IPCC:s) utvärdering 2014 beaktats. Den uppdateringen har däremot gjorts av Finlands meteorologiska institut, FMI. FMI:s aktuella lägsta rekommenderade bygghöjd för Föglö, Degerby (där vattenståndet regelbundet mätts sedan 1923) är 220 cm över nuvarande medelvattenstånd.

Meteorologiska institutet (liksom svenska SMHI) betonar dock att översvämningsriskerna alltid måste bedömas med beaktande av lokala variationer. I lokala variationer ingår dels vågbildning, dels ”vinduppstuvning”, det vill säga det kända fenomenet att hård vind driver in vattnet i vikar.

Ett exempel på vinduppstuvning hade vi i Slemmern vid den sydliga stormen på Annadagen i december 2011. Det maximala vattenståndet i Degerby den dagen var + 90 cm medan vattenståndet samtidigt i Sjökvarteret var + 120 cm. (Se illustration!) Möjligen var vinduppstuvningen i Västra hamnen mindre, men bör ändå ha varit avsevärd.

För Pommerndockans vidkommande innebär detta att kravet på fribord borde vara 220 (= rekommenderad lägsta bygghöjd i Degerby) + 15 (= uppskattad vinduppstuvning) + 30 (= hälften av uppskattad våghöjd) eller summa 265 cm för undvikande av översvämning fram till år 2100. Fribordet i Slutrapport 2009 (210 cm) är således 55 cm för litet.

Med beaktande av ovanstående är det förbluffande att dockans fribord i nu gällande offertförfrågan krympts från alldeles otillräckliga 210 cm till 130 cm!

Utan minsta tvekan är dockan gravt felkonstruerad, uppenbarligen av estetiska skäl (för dockan inte skall sticka upp ovanför det trädäck som planeras mellan stranden och dockan) samt möjligen av kostnadsskäl.

Om vattnet stiger över dockkanten blir situationen snabbt okontrollerbar. En överslagsberäkning visar att om vattenståndet är 1,5 cm över dockkanten så är inströmningen ungefär tusen liter per sekund.

Om det blåser är den förstås större. Om Pommern i en dylik situation ligger torrlagd för bottenreparation blir läget snabbt mycket allvarligt.

Jerker Örjans

Svar:

Återigen försöker Jerker Örjans föra folk bakom ljuset. Osnyggt!

När Pommern ligger i sin docka gör det absolut inget om det skulle sprätta eller strömma in vatten i dockan. Då flyter hon bara uppåt mellan sina fändrar fast förtöjd i dockan. Även om vattennivån någon gång i en avlägsen framtid tillfälligt skulle stiga till över 1,30 meter händer inget annat än att fartyget ligger säkert förtöjt i sin docka.

Men faktum är att i Västerhamn är det högsta av hamnen uppmätta vattenståndet + 0,84 meter (pegeln invid Pommern). Djupa Svibyviken går inte att jämföra med grunda Slemmern som vid sydlig vatteninströmning får betydligt högre vattenstånd.

Att Pommern skulle ligga torrlagd inför utlovade exeptionellt höga vattenstånd är förstås uteslutet. Hittills har vi inte haft vattennivåer i Västerhamn ens i närheten av dockans fribord. Så Jerker, skräm inte upp folk när du helt är ute i ogjort väder!

Roger Jansson

dockkommitténs ordförande