DELA

Pommern – vårt gemensamma kulturarv

Pommern är ett kulturarv i världsklass och en angelägenhet för hela Åland trots att Mariehamn är både hemmahamn och förvaltare. Pommern behöver en genomtänkt långsiktighet både en permanent docka och ett hållbart underhåll där både det tekniska och museala samspelar och bildar en helhet. Det handlar om målning, rostknackning men också konservering, restaurering, dokumentation och fotografering. Dagens uppdelade underhåll, mellan staden och Sjöfartsmuseét, har inte varit lyckat. Det finns ytterligare en stor utvecklingspotential i Pommern som besöksmål.

Oberoende av vem som har huvudsansvaret för fartyget kommer det att krävas medel, både för fortlöpande underhåll och investering i dockan. Där kommer landskapet och staden fortsättningsvis att spela en stor roll.
Infrastrukturnämndens ordförande Roger Janssons idé att bilda ytterligare en stiftelse förstår vi inte. Det finns en välfungerande stiftelse redan, i Ålands Sjöfartsmuseum. Där finns kompetens, ett internationellt nätverk, sakkunskap och möjlighet till den arbetsledning som efterfrågas. En stiftelse har möjlighet till skattelättnader och att söka extern finansiering.

Sjöfartsmuseéts nuvarande skötsel och drift imponerar! En möjlighet är att staden går in i stiftelsen och deponerar Pommern där. Till Sjöfartsmuseét är dessutom både Segelsömmarna och Pommerngastarna knutna. Det är ideella krafter som under åren haft en avgörande betydelse för Pommern. Något som vi alla har anledning att uppskatta.
Från Mariehamnsliberalernas sida vill vi att möjligheterna till samarbete och växelverkan undersöks nogsamt.
Mariehamnsliberalerna
gm Katrin Sjögren