DELA

Pommern är en offentlig angelägenhet

Stort tack till Hanna Hagmark-Cooper för insändaren om de principiella grunderna för bevarande av fartyg och om klargöranden i fallet Pommern. Det är av stor betydelse att allmänheten får veta vilka de långsiktiga avsikterna är med att bevara Pommern i en torrdocka.

Besluten gäller en offentlig angelägenhet som många har åsikter om. Dessutom är det fråga om stora pengar och långvariga åtaganden för den gemensamma sektorn.

Av de principiella resonemangen drar jag den slutsatsen att det finns inte en bevarandemetod som är självklar utan att det i första hand beror på vad man har för syfte med fartyget. Det val man gör med en torrdocka är ett val vars syfte är att slå vakt om fartygets autenticitet.

I insändaren sägs att det unika med Pommern är att så lite av hennes ursprungliga struktur har ändrats sedan 1903. Detta omdöme är mera nyanserat än det som ofta framhålls i broschyrer och texter om Pommern där det står att läsa: ” Pommern är det enda segelfartyg i världen som bevarats i ursprungligt skick”. Med andra ord har det gjorts reparationer på Pommern som gör att den inte är helt i ursprungligt skick. Må vara att fartyget kanske är det mest orörda av världens alla motsvarande segelfartyg.

I insändaren förklaras syftet med torrdockan vilket jag tycker sammanfaller med de informationer jag fått. Pommern ska ligga i torrdockan när hon en gång placerats där. Underhållet ska ske under ledning av stiftelsen och en del av underhållet ska ses som en form av traditionsbevarande utbildning. Större arbeten ska också kunna utföras i dockan sägs i insändaren.

Vad som avses med detta är oklart. För många är detta den springande punkten i hela projektet med en docka. Många sakkunniga inom varvsindustrin anser att tyngre arbeten inte kan göras i torrdockan. Här finns ytterligare utrymme för preciseringar.

I denna insändare och i Pommernnämndes ordförandes insändare används uttrycket att Pommern ska ”flyta fritt i en specialbyggd docka”. Jag tror inte att de 75 personer som i Nyans enkät röstade för att Pommern ska flyta fritt är överens med insändarskribenterna. Min tolkning av majoritetens uppfattning om att Pommern ska flyta fritt är den att man vill att Pommern ska ligga i vatten vid kaj som stolta segelfartyg gör runt om i världen. Däremot kan någon knappast vara emot att man utvecklar upplevelserna ombord och i miljön runtom fartyget.

En bevarandeplan är ett styrdokument som alla berörda parter bör ge sin välsignelse åt för att det ska fungera som tänkt.

Ett annat villkor är givetvis att bevarandeplanen godkänts innan man inleder arbetet med dyra investeringar och verksamheter.

Det kan inte heller fungera så att en part beslutar om bevarande och en annan part eller fler andra parter förväntas stå för fiolerna.

Det tredje villkoret är att bevarandeplanen är offentlig och bör diskuteras öppet eftersom Pommern är en offentlig angelägenhet och finansieringen av dess bevarande ska i stor utsträckning ske med skattemedel.

Det är ingen dum idé att ta en skapande paus och fundera än en gång vad syftet är med att bevara Pommern.

Eftersom beslutet har verkningar långt in i framtiden måste det vara väl grundat och demokratiskt förankrat.

Barbro Sundback (S)