DELA

Politiker, ge oss tillbaka Ängsbackens gympasal!

Mariehamns stad lider platsbrist inom barnomsorgen, IGEN! En lösning på problemet är för dem att fortsättningsvis ha ett gruppfamiljedaghem i daghemmet Ängsbackens gymnastiksal. Det skulle vara en PROVISORISK lösning, hette det.
Vänligen specificera provisorium! Två terminer (vt 2012, vt 2013) har vi ”lånat ut” vår gympasal nu och om vi ska tro de senaste förslagen i frågan får vi den inte tillbaka under nästa termin heller.
Vi vill nu höja våra röster och tala om vad politiker inte tycks förstå… Anledningen att det finns en gymnastiksal på daghemmet är att vi behöver den i vår dagliga verksamhet! Under normala omständigheter nyttjas den till fullo, varje veckodag, då olika barngrupper har gymnastikpass på olika tider. Vi vet hur viktig barnens motorik är.
Motoriken är intimt sammankopplad med barnets lärande inom alla olika intelligensformer. En väl utvecklad motorik är själva inkörsporten till ett livslångt lärande, vare sig det handlar om läs- och skrivutveckling, matematisk- logiska färdigheter eller olika läsämnen. Lägg där till hur viktig den motoriska utvecklingen och kroppsuppfattning är för barnets självbild, självkänsla och självförtroende, och för all del hur stor nytta olika grupplekar gör för barnets socialisering. Man kan hävda att vi ska vara utomhus istället.
Vi är utomhus, långa stunder varje dag för att det är nyttigt, men det är stor skillnad på vilken form av lärarledda aktiviteter vi kan ägna oss åt utomhus, respektive inomhus.

Man kan fråga sig hur högt politiker värderar den läroplan de själva skapat, som vi har att rätta oss efter i vårt uppdrag. Hur ska vi utföra vårt uppdrag gällande barnens motoriska utveckling enligt de krav som stipuleras i läroplanen, utan tillgång till de utrymmen som krävs?
Gymnastiksalen är därtill ovärderlig för samarbetet mellan de olika avdelningarna som finns på daghemmet. Alla får plats! Vi kan ha gemensamma samlingar, eller fester, eller uppträdanden. Vi kan sammanföra barn från olika avdelningar i samma årskullar för att de ska ”hitta varandra”, knyta nya vänskapsband och få nya lekerfarenheter.
Gymnastiksalen ger oss även möjlighet att bjuda in föräldrar och släktingar till högtidsfirande, informationsmöten och mycket mer. Det är daghemmets enda yta där alla får plats, det enda utrymmet vi har där alla kan få vara med. Är det verkligen rimligt att 78 barn blir utan de möjligheter gympasalen ger för att 8 barn ska få dagvårdsplats? Gymnastiksalen är opraktisk och olämplig att användas som en avdelning.
Vi har varit tålmodiga och accepterat kommunens PROVISORISKA lösning, men när den nu tycks bli permanent tryter tålamodet! Innan familjedaghemsgruppen installerades våren 2012 fick vi löftet att lösningen var högst tillfällig och att vi skulle få tillbaka vår gympasal.
Håll nu det löftet!
Kräver personal på daghemmet Ängsbacken