DELA

Planering ett bra komplement till jordförvärvsreglerna

I stort håller jag med Gun Carlson (C) angående självstyrelsens särrättigheter. Jag tycker att systemet fungerar något så när bra och att några substantiella förändringar är inte nödvändiga. Att systemet inte varit till hinder för att utveckla det åländska samhället visar alla kriterier som till exempel. kontinuerlig befolkningstillväxt genom inflyttning, låg arbetslöshet och ett näringsliv som kontinuerligt expanderar, även om de senaste åren präglas av svag tillväxt.

Det som är särskilt intressant att notera i Gun Carlsons insändare är att planeringsinstrumentet nämns som ett sätt att utveckla jordförvärvsreglerna.
Politiskt är det positivt att centern nu kan tänka sig att i större utsträckning använda sig av planering för att möjliggöra exploatering av den åländska jorden för olika ändamål. Socialdemokraterna har länge förespråkat planering som ett komplement till jordförvärvsreglerna. I praktiken kan det resultera i att markpriserna stiger på planerade områden där byggnation är tillåten samtidigt som förutsättningar för att bevara värdefulla natur- och kulturhistoriska områden skapas.
Gun Carlsons åsikt väger i allmänhet tungt i centerkretsar och min förhoppning är att hela centern ser lika positivt på möjligheterna att ta i bruk planeringsinstrumentet. Det kunde leda till att nästa regeringsprogram i detta avseende fick ett innehåll som innebära hållbar utveckling i ordets verkliga mening.

Själv drömmer jag om att den åländska ytterskärgården fredas och görs till ett naturskyddat område och bevaras för kommande generationer. Olika alternativ finns för att åstadkomma detta. Man kan fatta beslut om att göra ytterskärgården till ett naturreservat, en nationalpark, ett natura 2000 område eller ett område med status som World Natural Heritage. Ett sådant projekt kräver omfattande diskussioner med markägarna där ersättningsfrågorna blir centrala. Ensam kan jag inte åstadkomma detta men finns de intresserade som vill jobba med detta så hör av er. Varje lång resa börjar med ett första steg.
Barbro Sundback (S)