DELA

Plan Österhamn

Vid senast fullmäktige bordlades planförslaget för Österhamn. Vid närmare eftertanke går tankarna alltmer till Torgtaket, ett projekt som startade med ett kostnadsestimat om 30 000–60 000 euro, senaste förslaget till anslag är 150 000 euro och troligen har vi inte sett slutet.

Österhamnsplanen saknar ett politiskt fundament i form av en budget. Nu talas om kostnader upp till tre miljoner utan att noggrannare beräkningar och grundundersökningar gjorts. Inga intäkter är aktuella i projektet. Det är klart att tankarna låter trevliga men är det verkligen så här pengarna ska användas? Bilden fördunklas av de allmänna resonemang som förs i beredningen om att hamnbolaget skulle betala medan bolagets inlaga andades något helt annat. Ska hamnbolaget betala något betyder det att staden måste ge anstånd med amorteringar eller låna ut pengarna. När fullmäktige behandlade lån till hamnbolaget senast var entusiasmen måttlig, med rätta enligt mig.

Infrastrukturnämnden föreslog att om spontning ska utföras borde en förstoring av ytan göra ut i vattnet så att en användbar yta skapas vilket skulle möjliggöra ekonomisk verksamhet. Den del av planen som i dag skulle göra skillnad, en bättre gång mellan MSF och Fahlers brygga kan genomföras utan planen, medel finns.

Mitt förslag är nu att vi tar detta ett varv till där bostadsön inkluderas i planen. Kostnadsberäkningar görs så att beslutets ekonomiska konsekvenser är klara när det blir aktuellt. Likaså utreds om det går att hitta ett sätt att förverkliga projektet genom att intäkter från byggrätterna kan finansiera behövlig infrastruktur. Möjligen genom en arkitekttävling eller entreprenadförfarande på basen av vad vi vill att ska hända.

Lennart Isaksson
Moderat samling i Mariehamn