DELA

Pengar finns för nytt Nyängen

Samtidigt som vi nås av uppgifter om att det råder akut brist på daghemsplatser framförallt i centrala Mariehamn visar staden för andra året i rad ett ekonomiskt resultat som vida överstiger det budgeterade resultatet.
För 2009 var det verkliga resultatet 2,2 miljoner euro högre än budgeten – året före, 2008, 1,5 miljoner euro högre. 3,7 miljoner euro mer än budgeterat!
Det finns således, inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik, tillräckligt ekonomiskt utrymme att ersätta de uttjänta barackerna som i dag är daghemmet Nyängen med ett nytt och ändamålsenligt daghem. Ett nybyggt daghem med fyra avdelningar är kostnadsberäknat till 2,5 miljoner euro. Av denna summa är 928.000 euro redan budgeterat för 2010-2011. Tilläggsinvesteringen är således ca 1,6 miljoner euro. Får man fram ett kostnadseffektivare alternativ för ett nybygge blir summan givetvis lägre. Hur som helst rör det sig om summor betydligt lägre än det överskott på 3,7 miljoner euro utöver budgeten som staden haft under 2008 och 2009.

Det är nämligen inte sant att Mariehamns stad har dålig ekonomi. Vi håller inte med dem som påstår att undergången är nära och att vår enda möjlighet att klara oss är att spara och försämra samhällsservicen. Tvärtom!
Mariehamn har en robust ekonomi som möjliggör förverkligandet av stora viktiga projekt inom äldreomsorgen, skolan, barnomsorgen.
Nya attraktiva bostadsområden som Storgärdan och Horelliområdet förbereds just nu för ny bebyggelse. Planeringen av ett privat initiativ för ett nytt bostadsområde vid Algots varv är långt framskriden. Fastighets Ab Marstad har börjat skissa på två nya bostadshus på Lotsgatan.

Allt
detta bidrar till att Mariehamn fortsatt är en mycket attraktiv ort att flytta till. Och staden behöver en modern och ändamålsenlig barndagvård för att möta det glädjande stora behovet av nya barndagvårdsplatser som följer av ökad inflyttning.
Därför ska vi omgående bygga ett nytt daghem Nyängen och ersätta de gamla och uttjänta barackerna med ett nytt daghem av motsvarande goda standard som de relativt nya daghemmen i de norra och södra delarna av staden. Behovet är stort och medel finns.

Kalle Fogelström (S)
Barbro Sundback (S)
Camilla Gunell (S)