DELA

Parkering i park

Mariehamns stad/Stadsplanenämnden anser tydligen att det är rätt spränga bort ett mindre berg och anlägga en ny curlinghall och parkering för mellan 50-100 !! bilar inne i Idrottsparken för en helt ny verksamhet.
Vilken ingen vet hur den utvecklas…går det bra kan det bli utbyggnad och går det dåligt har en stor parkering och hall anlagts mitt i en park !!
Detta sker samtidigt som det finns ett färdigt förslag vid Baltichallen, där det redan finns en parkering!

Så här
står det i stadens generalplan:
”En förtätning och sammanhållning av stadsstrukturen får inte leda till att grönområdena minskas i anslutning till etablerade idrottsanläggningar och friluftsleder. Grönområdena runt Backebergs sportfält, Idrottsparken i centrum och ”Bomans ängar” i södra staden skall bibehållas och om möjligt förstoras.
Speciellt viktigt med tanke på det rörliga friluftslivet är att de befintliga nord-sydliga s.k. grönkorridorerna genom staden inte naggas i kanten eller skärs av.

PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN 1)
I Mariehamn har den lummiga stadsgrönskan och de unika kulturlandskapen stor betydelse för stadens karaktär och identitet. Stadsbornas hembygdskänsla bygger på tradition, trygghet och trivsel som staden erbjuder sina invånare. Dessa betingelser förstärks till en del av den grönstruktur som skapar ramen för hela stadsbebyggelsen. I Mariehamn byggs den säregna landskapsbilden upp av den karaktärsfulla topografin, av havet som breder ut sig i vikarna på båda sidor om staden, av skärgårdsnaturen och av den till stora delar bevarade trästadsbebyggelsen med tillhörande tomtgrönska. Natur- och parkstråk binder samman grönytor och erbjuder möjlighet till aktivt friluftsliv. Samtidigt utgör grönområdena det viktiga ekologiska nätverket för både djur och växter.
Stadens mål är Grönområden
– att växa sammanhållet och att i plan anvisade parker och grönområden inte tas i anspråk för exploatering
– att ge dessa grönområden ett starkare skydd i plan
Grönkorridorer
– att växa sammanhållet och befintliga grönkorridorer sparas
– att ge dessa grönkorridorer ett starkare skydd i plan.

STADENS GRÖNSTRUKTUR
Som mål för delgeneralplanen har stadsstyrelsen godkänt strävan att bevara Mariehamns karaktär av trädgårdsstad vid utvecklingen av boendemiljön i innerstan. Ytterligare har grönområdenas och – korridorernas fortsatta existens betonats och ett starkare skydd mot exploatering krävts. (Se av stadsstyrelsen antagna mål för generalplanen Sfmge 107§2002.)”
Yngve Söderlund