DELA

Paf-medel till Lottenberg

Under mina femton år som revisor för De utvecklingsstördas väl rf har jag följt med dess viktiga verksamhet. DUV ger familjer med utvecklingsstörda barn ett värdefullt stöd.

Föräldrarna till utvecklingsstörda barn lever i en speciellt svår situation där man är betydligt mera bunden än i andra familjer. En mycket viktig sak är att de familjerna får stöd dels av varandra, dels av DUV där det finns mycket kunskap som är väsentlig för omhändertagandet och skötseln av barn med olika typer av utvecklingsstörning.
Det viktiga, men tunga arbetet situationen medför gör det extra viktigt att dessa föräldrar får avlastning. En central punkt i DUV:s verksamhet med att hjälpa till även med avlastning är lägergården Lottenberg.

Lottenberg ligger bra till och är en nödvändig plats. DUV har under de senaste åren gjort mycket för att höja områdets attraktionskraft. Dessvärre är själva fastigheten dock i akut behov av en grundrenovering. Lottenberg är om- och tillbyggd i olika skeden, och det har lett till att t.ex. el- och VVS-installationerna är något av ett lappverk och att utrymmena inte är optimalt utformade. DUV har inte egna ekonomiska resurser att genomföra en grundrenovering. Därför borde finansieringen av en sådan ges t.ex. via PAF-medel.
Det är viktigt att grundrenoveringen skulle göras så snart som möjligt. Den bör göras så att Lottenberg kan användas året runt, behovet för familjerna är stort.
I nästa landskapsbudget borde anslag för en planering och grundrenovering av Lottenberg tas upp.

Folke Sjölund (lib)