DELA

Överkörda av kommunalförbundet MISE

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse av sammanlagt 20 personer, angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”. Det som kallas protokollsutdrag är en uppräkning av gamla beslut. De fakta som vi 20 medborgare framfört, där vi motiverar våra önskemål och redovisar att Mises plan för avfallsinsamling inte är miljövänlig, berörs inte alls i svaret. Det framgår inte varken i brevet eller på Mises hemsida vad styrelsemedlemmarna har sagt och vilken åsikt de har. För stadens medborgare är det viktigt att veta hur våra representanter i styrelsen agerar.

Blir ni överkörda av verksamhetsledaren, har ni inga egna åsikter? Har det ingen betydelse att ett stort antal människor kommer att få ekonomiska problem med det nya och dyra insamlingssystemet, som dessutom är dåligt ur miljövårdssynpunkt?

I en nyligen genomförd statistisk uppdatering av kostnaderna för avfall framgår att priset sedan kommunalförbundet Mise år 2003 grundades, har stigit med 472 procent, när levnadskostnadsindex under samma tid har stigit med endast 13 procent.

Härav framgår tydligt och klart att Mise inte är kompetent att sköta avfallshanteringen. Idag är avfall en värdefull produkt som rätt hanterad klarar sina egna kostnader och som därför naturligtvis borde återföras till kommunerna. Missnöjet med kommunalförbundet Mises hantering av septictankar och insamling av avfall, är nu så omfattande att kommunal-fullmäktige i berörda kommuner måste reagera. Den lilla människan, och vi är många, har nu fått nog av byråkratiskt översitteri.

JENS HARBERG