DELA

Överenskommelser och beslut ska hållas

Moderat samling för Mariehamn fullmäktigegruppen har en rad synpunkter på en insändare av mig om innerstadens delgeneralplan som är under beredning. Påståendena är mycket spekulativa och saknar relevans.

Jag och Mariehamns socialdemokrater håller fast vid överenskommelser och beslut tagna av stadsfullmäktige. För oss utgår generalplanearbetet därför från de riktlinjer för en delgeneralplan för stadens centrum som fullmäktige enhälligt godkänt. Av beslutet framgår att fullmäktige konstaterat att fjorton byggnader i det berörda planområdet bedöms som skyddsvärda och att nybyggnation ska forma miljön så att stadsbilden kompletteras på ett balanserat och harmoniskt sätt.

I det pågående arbetet med generalplanen följer socialdemokraterna inte bara fullmäktiges beslut, utan förlitar sig på att den ansvariga tjänstemannen och den anlitade juridiska expertisen. Vi anser att de är kompetenta att tillämpa gällande lagstiftning så att behandlingen av markägarna blir rättvis.

SARA KEMETTER (S)