DELA

Otydligt om bostadsbudgeten

I lördagens Nya Åland redogörs för förslaget till landskapsbudget 2008. Bostadsbudgeten ökar med 3 miljoner euro. Hela ökningen är dock av budgetteknisk karaktär och de ökade kostnaderna föranleds således inte av någon strukturell förändring av bostadspolitiken.
Den största ökningen gäller bostadslånen som ökar från 5 m€ till 7,5 m€, vilket i och för sig stämmer men som ändå ger en helt felaktig bild av den egentliga resurstilldelningen. I 2007 års budget utgör bostadslånen 5 m€ kompletterat med en beviljningsfullmakt om 5 m€ från 2008-års anslag. Nästa års budgetförslag har samma form och slutsumma, dock så att budgetanslaget är 7,5 m€ och fullmakten för 2009 är 2,5 m€. Resursen är således lika stor (10 m€) nästa år som i år. Skillnaden består i att landskapsregeringen avser avveckla förfarandet med fullmakter under de kommande två budgetåren eftersom förfarandet inte fyller de krav på transparens och överskådlighet som krävs.

Bostadslånen utgör i sig ingen direkt kostnad för landskapet, det är enbart i budgeten som lånen syns som kostnader, i landskapsregeringens bokslut dyker lånen istället upp som intäkter i form av räntor och amorteringar, för närvarande ca 3 miljoner euro per år.
Den relativt stora posten på 1,1 m€ för räntestöd följer med utvecklingen på räntemarknaden, höjda räntor höjer kostnaderna för räntestöden i budgeten och tvärtom.

Vidare redogörs för uppkomsten av ett ”nytt anslag”, understöd till kommuner för anskaffande av bostäder åt bostadslösa och flyktingar. Detta anslag är inte nytt utan har funnits med sedan 90-talet. På grund av svag efterfrågan från kommunernas sida budgeteras anslaget inte varje år.
Sten Eriksson
Bostadslåneinspektör