DELA

Orsaken till vårdskolans flytt

Med anledning av insändare från Hans Andersson önskar jag framföra följande:
Ur arbetarskyddets enkätundersökning av arbetssituationen i gymnasialstadiets skolor framkom ovanligt många klagomål på rinnande ögon eller ögonirritation samt luftvägsproblem vilket resulterade i att kommissionen beslöt att besöka vårdskolan. Vid förfrågan framkom att även en del av eleverna klagade över motsvarande besvär.
Vid vårt besök vid skolan uppmärksammades att speciellt den norra delen av skolan hade märkbart sämre inneluft. Vidare visade sig att en del lärarrum var inhysta i icke acceptabla små trånga skrubbar utan fönster och med olämplig ventilation.

Mögel kunde inte konstateras vid detta tillfälle men kunde ej heller uteslutas.
Kommissionen informerade sig om husets historik där mögel hade konstaterats och sanerats i kulvertar för ett antal! år sedan.
Vid undersökning av fastigheter där flertalet av den verksamma personalen klagar över onormal trötthet, ögonirritation eller luftvägsproblem är det oerhört svårt att veta vilken orsaken är.

Som man ropar får man svar. Om man tex söker efter mögel och inte finner mögel?
Personalens och studerandens besvär kvarstår. Orsaken kan vara mattor som avger irriterande kemikalier eller olämpligt lim eller en kemisk reaktion i byggnadsmateriel eller något annat.
Kommissionen konstaterade att:
1. Skolpersonalens klagomål måste beaktas och orsaken till deras besvär inte i detta skede kunde fastställas.
2. Skrubbar skall inte användas som arbetsrum.
3. Analys bör göras.
4. Vi informerade direktionen, rektorn och utbildningsavdelningen och rekommenderade flyttning av den värst drabbade personalen först.

Jag anser tills annat framkommit, att utbildningsministern, utbildningsavdelningen och direktionen fattat ett föredömligt snabbt och bra beslut med tanke på de studerandes och personalens hälsa.
Min och kommissionens syfte var, är och skal vara att alltid i första hand se till personalens och de studerandes hälsa och välbefinnande.
Vidare hoppas jag och förutsätter att Hans Andersson i möjligaste mån kan beredas motsvarande arbete.
Jag vill även önska vårdskolans personal och studerade lycka till efter flyttningen!
Gary Bäckman
F.D. Arbetarskyddschef för gymnasialstadiet