DELA

Oroande om bristande resurser i grundskolan

Ålands Autismspektrumförening kan bara hålla med Lärarförbundet om att resurserna är otillräckliga då det gäller de olika stödformerna i den åländska grundskolan för barn med särskilda behov. Det vittnar den input vi får som förening från våra medlemmar och även från andra håll.

Hösten 2020 (ÅSUB) fick nära en fjärdedel av alla elever i grundskolan stöd i en eller annan form och det finns ca 135 elevassistenter i grundskolan vilka är lika många som antalet klasslärare. Vår förening skulle vilja att ett särskilt landskapsandelssystem skulle utvecklas för barnen med särskilda behov i grundskolan precis som det i dag finns ett särskilt landskapsandelssystem för eleverna som går i träningsundervisningen.

Att man enligt lärarförbundet upplever att man inte kan nå upp till elevens rätt att erhålla stöd på grund av bristande resurser i grundskolan är mycket oroande och borde också oroa Landskapsregeringen och kommunerna som har ansvar för grundskolan.

 

I en parlamentarisk rapport om möjliga minskningar av kommunala kostnader på Åland föreslår man bland annat som en inbesparingsåtgärd att minska antalet elevassistenter med 20 % i grundskolan. I en intervju i Radio Åland den 23.9 säger utbildningsminister Annika Hambrudd ”Till exempel kan man behöva utvärdera om det är viktigare att ha fler assistenter, ett behov som har ökat de senaste fem åren, eller mer lärarresurser. Det är en bedömning som en skola behöver göra utgående från hur de arbetar, säger hon.”

Enligt den parlamentariska rapporten som nämnts tidigare och som regeringen tillsatte föreslås inte ökade lärarresurser istället för elevassistenter. Utan förslaget är att spara ca 800 000 euro på antalet elevassistenter.

Vi har förbundit oss på Åland att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 24 bl. a c) skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov, d) personer med funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet för att underlätta deras ändamålsenliga utbildning och vars konvention den nya läroplanen för grundskolan hänvisar till.

Om vårt mål är att minska på antalet skolmisslyckanden i grundskolan så måste det finnas tillräckligt med resurser. Mellan åren 2012 och 2020 gick det ut cirka 106 elever ut i tomma intet (ÅSUB) efter sin grundskoleutbildning som varken var arbetssökande eller studerade vidare och där deras öde är okänt.

ÅLANDS AUTISMSPEKTRUMFÖRENING