DELA

Oro över neurolog-tjänst

Med anledning av det som har rapporterats i media angående att Ålands hälso- och sjukvård för närvarande saknar neurolog, önskar Ålands handikappförbund r.f. lyfta fram situationen för de berörda patienterna.
Ålands handikappförbund är en samarbetsorganisation för, och företräder, de 12 handikapp- och patientföreningarna och folkhälsoorganisationerna på Åland. Beskedet om att det nu inte finns en neurolog vid ÅHS berör och oroar många av förbundets medlemsföreningar.
Handikappförbundet vill därför uttrycka sin djupa oro över neurologivården och patienteras möjlighet till snabb och god vård.

Enligt klinikchef Ove Mattsson (Nya Åland 19.9.2012) saknar ÅHS kompetens och resurser inom medicinkliniken för att lösa den akuta situationen för de neurologiska patienterna.
Ledningen inom ÅHS uttrycker dock att det finns tillräckligt med resurser för neurologivården. Vad vi förstår, råder det diametralt olika uppfattningar mellan ledningen och de som sköter patienterna, angående huruvida resurserna inom neurologivården är tillräckliga eller inte. Detta skapar förvirring och oro för de som lever med en neurologisk diagnos.

Att drabbas av en neurologisk sjukdom är ofta chockartat för den drabbade och dennes närstående. Under årens lopp blir förändringarna i livssituationen alltmer påtagliga i takt med att sjukdomen framskrider, och betydelsen av kontinuitet i vården och ett snabbt omhändertagande är avgörande för den drabbade. Det är viktigt att vi påminner oss om att neurologiska sjukdomar också i hög grad berör närstående och hela familjer. När den drabbade är så väl omhändertagen i sin sjukdom som möjligt, fungerar också närstående bättre i vardagen. Detta innebär således att välfungerande neurologivård på Åland är en ren vinst eftersom behovet av hjälp kan minska, och patienterna kan vara arbetsföra längre än de annars skulle ha varit. På sikt gynnar en välfungerande neurologivård på Åland både individen och samhället i stort.

Neurologiska sjukdomar kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Det betyder att du och jag endera dagen, kan komma att tillhöra den drabbade patientgruppen. Då är säkert vår förhoppning att vi så fort som möjligt kan komma till en specialist i neurologi som kan göra en adekvat utredning och snabbt inleda behandling.
I artikeln i Nya Åland 20.9.2012 framkommer att det finns minst 400 neurologiska patienter på Åland, vilket betyder att Åland sett till befolkningstalet kvalificerar sig minst för en neurologtjänst jämfört med närliggande regioner. Ålands handikappförbunds önskan är att neurologivården ordnas på bästa möjliga sätt för de personer som berörs och att patienteras behov ska ligga till grund för de beslut som fattas gällande vården.
Susanne Vinberg
Verksamhetsledare vid Ålands handikappförbund r.f