DELA

Ordning och reda i stadens investeringar

Staden förlorar drygt 240 000 på Ålandsvägen kan man läsa i insändare den 29 mars och 3 april i lokalmedia. Infrastrukturdirektören avböjer att bemöta insändaren.

Två medlemmar i infrastrukturnämnden kräver i ett brev till stadsstyrelsen en opartisk granskning av entreprenaden Ålandsvägen etapp 1.

Stadsdirektören föreslår inför stadsstyrelsen att skrivelsen inte föranleder vidare åtgärder. Styrelsen väljer då att bordlägga ärendet.

Dessa två skrivelser visar att infrastrukturavdelningens hantering av entreprenaden för Ålandsvägen 1 måste specialgranskas av en utomstående och opartisk revisor.

Mot bakgrund av den misslyckade och mycket kostsamma ombyggnaden av Storagatan är det förvånande att infrastrukturavdelningen inte tycks ta lärdom av tidigare fadäser vad gäller gatuprojekt och redovisning.

För att understryka det politiska allvaret i förvaltningens hantering av stadens skattemedel bör den relativt nytillträdda stadsstyrelsen gå till botten med det här ärendet. Att styrelsens nya ordförande är GRM-revisor bör borga för att så blir fallet.

Då det gäller investeringar med allmänna medel bör givetvis redovisningen styras upp så att varje budgetmoment redovisas skilt för sig jämfört med budget och att det finns en klar och tydlig ekonomisk uppföljning av varje projekt.

Att kostnader för investeringar överförs som driftskostnader under andra budgetmoment och att upphandlingar görs utan att ta in offerter är förstås fullständigt oacceptabelt.

För hela ombyggnaden av Ålandsvägens har stadsfullmäktige godkänt en investeringssumma om 3,25 miljoner euro varav 1,15 miljoner för första etappen.

Infrastrukturnämnden har redovisat att kostnaderna för Ålandsvägens första etapp överstigit budgeten med 300 000 euro.

Lägger man till de kostnader som framgår av skrivelserna ovan är överskridningarna större 500 000 euro. Det kan inte lämnas utan vidare åtgärd om det handlar om upprepade försummelser och/eller förbrytelser mot intentionerna i stadens anvisningar och delegeringsbeslut.

AXEL JONSSON (ÅF)

ROLF GRANLUND (ÅF)