DELA

Orättvis kritik om Emmaus

Fastigheten Storängen-8-18 (ÅCA-huset) där Emmaus verkar har periodvis varit föremål för mycket debatt den senaste tiden efter att staden uttalat sin avsikt med att sälja fastigheter som inte behövs för stadens egen verksamhet. En oberoende värdering av ÅCA-huset, gjordes i december 2010, där fastighetens värde uppskattades till 820 000 euro. I den oberoende värderingen kalkylerades själva byggnaden, som är en gammal industrilokal, till ett negativt värde, d.v.s. en rivningskostnad.

Föreningen Emmaus anhöll genom en skrivelse till staden att antingen få köpa huset eller att få ett hyresavtal på 15 år. Sedan skrev föreningen återigen till staden med ett anbud där de erbjöd 400 000 euro för fastigheten. En försäljning måste göras till marknadspris utrett av en oberoende professionell värderare för att inte utgöra ett otillåtet statsstöd. Emmaus bud var alltså 420 000 euro under den oberoende värdering som gjorts. Förutom att det kan klassas som otillåtet statsstöd skulle det vara utanför ramen för antagna principer gällande understöd och strida mot den kommunala likabehandlingsprincipen. En försäljning till kraftigt underpris på basen av en inkommen skrivelse är alltså inte möjlig.

Moderaterna uttryckte redan i våras sin vilja att helst lösa frågan på ett för parterna bra sätt än att på ett icke konstruktivt sätt debattera frågan. Moderaterna framhöll också särskilt att Emmaus verksamhet är viktig. Vårt parti har rötter i tredje sektorn och vi värdesätter Emmaus engagemang för personer som av olika anledningar har svårt att hitta arbete. Vi tycker att det är viktigt att lyssna och föra dialog varför vi hade ett gruppmöte på platsen för att få till stånd en modell där Emmaus kan vara kvar på Köpmansgatan 11 och så att kompletterande byggnation kan ges rum på tomten på ett sådant sätt att det främjar Emmaus utvecklingsplaner. Förslag till byggnation kan till exempel vara omsorgsboende även om andra möjligheter kan finnas.

Förvaltningen i staden arbetade därefter fram en kreativ lösning som antogs av stadsstyrelsen, efter omröstning, med kompletteringen att staden vill förbehålla sig rätten att någon gång eventuellt omplanera och exploatera en del av området. Syftet är att till exempel möjliggöra kompletterande byggnation som nämnts ovan, men också för att vi ska kunna få utveckling på en av stadens attraktiva tomter i centrum. Denna lösning med uthyrning ger staden samma situation, i fråga om driftskostnader, som om staden skulle ha sålt fastigheten och som inte åsidosätter den kommunala likabehandlingsprincipen och EU:s statsstödsregler.

De signaler vi fick från Emmaus verksamhetsledare för förslaget var positiva. Också Emmaus styrelseordförande Carina Aaltonen (S) uttryckte sig positivt i Ålandstidningen den 19 september 2012: ”Hon ser förslaget som ett bra steg i rätt riktning. – Det som är positivt är att staden inte kan säga upp avtalet under de här 15 åren. Det tryggar verksamheten. Jag hoppas att stadsstyrelsen går med på det här i stället för en försäljning på öppna marknaden.” . Plötsligt är nu tongångarna annorlunda hos Emmaus styrelseordförande där hon nu gått ut i lokalmedia och påstår att staden vill profitera på en ideell förening och att det inte är ett bra beslut och det vore rejälast om man bjuder ut det på öppna marknaden”. Det är inte konsekvent och känns som orättvis kritik.
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande

Möjligheten till exploatering av en del av tomten påverkar Emmaus verksamhet och det tilltänkta hyresförhållandet på flera sätt. Styrelsen för Emmaus Åland ska diskutera frågan så snart protokollet från stadsstyrelsens möte föreligger.
Robert Jansson
verksamhetsledare
Emmaus-Åland