DELA

Orättvis jämförelse med deponier

Projektet med en biogasanläggning som placeras ovanpå Svinryggens deponier jämförs på ett orättvist sätt med den avfallsdeponering som redan finns på området.

För biogasproduktionen har framtagits en glädjekalkyl som innehåller endast fördelar och som genererar vinster i allt större utsträckning för varje produktionsår som förflyter. Utredarna föreslår att anläggningen ägs och drivs av samhället, så att den vinst som uppstår efter tre år kan allokeras till den sociala sektorn. För avfallsdeponin ser utredarna bara nackdelar och följaktligen ingår i driftkalkylen endast utgifter och avskrivningar!

Såväl biogasproduktionen som avslutning och eftervård av avfallsdeponier kan och bör drivas i privat regi och det gäller att utveckla sådana produkter som ger möjlighet till rikliga EU-bidrag och ger goda förutsättningar för utbyggnad och drift.

Produktionen av biogas decentraliseras till flera ställen där möjligheter finns, såsom ÅCA, Orkla, Gunnarsby, med flera. Biogasen insamlas med tankbil till Lotsbroverket för uppgradering till fordonsgas. Vid uppgraderingen avskiljs föroreningar, främst koldioxid, så att den uppgraderade gasen innehåller metan 97 procent (plus/minus 3 procent) och kan förbrännas i gasdrivna fordon utan att motorerna tar skada.

För distribution av fordonsgasen kunde man ta exempel från Österbotten. Både i Vasa och Jakobstad produceras fordonsgas från detta år centralt, medan distributionen sker genom utbytbara och trycksatta containers som är placerade på lastflak vid de servicestationer där tankning av fordonsgas är möjligt.

Vad gäller avfallsdeponierna finns de redan på Svinryggen och kan inte mera flyttas. Det gäller nu att sanera området samt utfylla alla markytor, så att sluttäckningen uppfyller de krav som ställs på utfyllnader vid känslig markanvändning.

Det kan även vara nödvändigt att anlägga en damm för att skapa större höjdskillnader, få området snabbare och bättre dränerat och upptorkat. Vid lågpunkter anläggs pumpanordningar för att leda dräneringsvattnet bort från området.

Före slutliga markanvändningsplaner bör beslutas om vilka aktiviteter som planeras på området. Det finns många alternativ att välja emellan varför någon form av omröstning kunde ordnas. Det är möjligt att anlägga golfbana, område för hästsport och som mer raffinerat förslag kan anges centrum för vintersport, innehållande slalom, backhoppning, half-pipe och big air.

CARL-GUSTAV FLINK

DIPLOMINGENJÖR, VA-TEKNIK