DELA

Orättvis frimärksplanering

Stadsplaneärenden är den fråga som splittrar politikerna mest. Även nu i det senaste fallet kring de två förslag som fanns för de kvarter vid Strandgatan där servicestationerna ligger. Ägarna har anhållit om betydligt större byggrätt än vad grannarna har och en knapp majoritet har godkänt förslaget.

Vi socialdemokrater motsätter oss den gällande ändring eftersom den strider mot gällande lag och inte uppfyller kraven i 26§ plan- och bygglag för landskapet Åland. Politiska beslut måste följa lagen, därför har både stadsarkitekten och stadsdirektören reserverat sig emot beslutet.

Staden har sedan tidigare erfarenhet av att beslut som gällt beviljande av motsvarande undantag i stadsplanen, de så kallade frimärksplaneringarna, inte godkänts av förvaltningsdomstolen eftersom domstolen sett att staden frångått principen om lika behandling, som är en viktig rättsprincip.

Vi anser att det är fel att arbeta vidare med stadsutvecklingsnämndens förslag eftersom det inte fyller lagens krav. Det sätter våra medborgare i ojämlik situation och gör markplaneringen oförutsägbar. Detta är inte ett försvarbart sätt att använda stadens resurser.

Nu har den knappa majoriteten av stadens politiker försenat stadens utveckling och ytterligare skapat osäkerhet om vilka riktlinjer som gäller. Ärendet kommer högst troligen att falla i förvaltningsdomstolen och under processen står utvecklingen i området stilla. Det är inte vi som bromsar utvecklingen utan nu måste den knappa majoriteten där moderaterna är störst ta ansvar.

SARA KEMETTER (S)