DELA

Öppna frågor om åldersintegrerat i Övernäs

Skolnämnden i Mariehamn har fattat beslut om att lägga ner den åldersintegrerade undervisningen i årskurs 1-3 vid Övernäs skola i Mariehamn från och med höstterminen 2008.
Med anledning av beslutet vill vi rikta oss till skolnämndens ledamöter och i synnerhet till de politiker som drivit på detta beslut, och be er redogöra för era argument och bevekelsegrunder för nedläggningen. För att hjälpa er listar vi nedan några tänkbara argument, med tillhörande korta kommentarer.

Ekonomiska motiv. Anser ni att det blir billigare? I så fall hur?
Administrativa motiv. Blir det lättare att administrera? Hur?
Personalmässiga. Vad vi vet är det inget problem, det finns flera professionella lärare med intresse, kunskap och kapacitet för den undervisningsformen att tillgå.
Pedagogiska/vetenskapliga. Fackkunskapen är delad på området. Men den så kallade undersökning som gjorts om Övernässkolan är en ren partsinlaga från en person som till största delen bygger på en bok av en författare som är uttalat kritisk mot åldersintegrering.
Ingen objektiv professionell utredning har gjorts, som försökt ta reda på vad lärare, föräldrar och barn tycker om åldersintegreringen vid skolan, och vad den inneburit för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling.

Utvecklingen i omvärlden. Om ni påstår att åldersintegreringen är på väg bort i omvärlden, var är era belägg för detta? Vad vi vet förs ingen statistik över detta, så var är källorna till detta påstående?
Ideologiska motiv. Ser ni undervisningsformen som ett hot mot er politiska syn eller er människosyn? Hur i så fall?
Föräldraopinionen. Ingen har gjort någon systematisk undersökning över stödet för eller emot åldersintegreringen. Om ni anser er ha stöd i opinionen, hur vet ni det?
Personliga motiv? Så länge ni inte presenterar argument som håller för en närmare granskning, väcks misstankar att ni haft personliga motiv att driva genom er vilja i den här frågan.

Slutligen vill vi fråga på vilket sätt ni tycker att detta beslut tagits i demokratisk anda? På vilket sätt har ni tagit hänsyn till de berörda barnens, föräldrarnas och lärarnas åsikter i denna fråga? Framför allt: på vilket sätt anser ni att ni tagit tillvara våra barns bästa?

Föräldrar till barn i Övernäs skola