DELA

Öppna dörren till Ålands lyceum!

Bästa utbildningsminister Britt Lundberg och tack för ditt replikinlägg.
Ålands landskapsregering har fastställt läroplansgrunderna för utbildning på gymnasialstadienivån. I denna fastställan har man helt tagit bort möjligheten för ungdomar som har haft anpassad läroplan i grundskolan att kunna komma in på Ålands lyceum studieföreberedande linje enligt anpassad prövning.
Landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå har inte denna begränsning inskriven i sig som sådan för dessa ungdomar med anpassad läroplan i grundskolan och säger inte heller att det möjligt att begränsa denna rätt genom ett landskapsregeringsbeslut om läroplansgrunder för gymnasieskolan.
Ålands landskapsregering har självmant valt att begränsa möjligheterna för dessa ungdomar som haft anpassad läroplan i grundskolan att komma in på Ålands lyceum och inte för att landskapsregeringen av lagtinget stiftad lag är tvungen till detta.

Varvid frågan kvarstår? Är inte detta en fråga om indirekt diskriminering av en hel grupp människor t. ex neuropsykiatriskt funktionshindrade ungdomar som haft anpassad läroplan i grundskolan.
Varför ställer Ålands landskapsregering upp sådana hinder för dessa ungdomar att de överhuvudtaget inte har en möjlighet att komma in på Ålands lyceum. Dessa ungdomar bedöms inte enligt de betyg de kunnat prestera i grundskolan då de söker enligt anpassad prövning till Ålands lyceum utan bara för att de har haft anpassad läroplan.

Så här motiverade landskapsregeringen i sin inledning till motiveringarna då landskapsregeringen i sin framställan inför lagen om diskriminering förelog att det skulle antas en lagstiftning som syftar till att alla människor behandlas lika och att ingen diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Den nya lagstiftningen skall beröra landskapets och kommunernas tjänstemän, främjandet av sysselsättningen, näringsverksamheten, utbildningen, hälso- och sjukvården, socialvården och tillgången till varor och tjänster. Och Britt Lundberg.

Det svenskspråkiga Mattlidens gymnasium i Esbo har specialundervisning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och ungdomar med särskilda behov och som haft anpassad läroplan i grundskolan. Utbildningsvägarna är öppna för dessa ungdomar, och att man som elev haft stjärnämnen i några ämnen i grundskolan utgör inget problem då det gäller antagningarna till de studieförberedande linjerna inom denna gymnasieskola.
Ungdomarna bedöms vid antagningen efter de betyg de har vid ansökan och inte för att de haft anpassad läroplan. Dessa ungdomar har varit lyckliga nog att till och med kunnat ta en examen och kunnat ta sig vidare till både högskolor och universitet.
Dessa ungdomar har fått det stöd de behövt av gymnasieskolan då det gäller både, specialundervisningslärare och andra stödresurser och lagstiftaren har också sett till att göra allt detta möjligt. Några begränsningar till denna rätt genom fastställda läroplansgrunder av kommunen i Esbo finns inte.
Så Britt Lundberg! Öppna upp dörren istället till Ålands lyceum än att hålla den låst. Detta skulle underlätta för dessa ungdomar med mer teoretisk inriktning och deras framtid och inge hopp för många oroliga föräldrar .
Henrik Lagerberg