DELA

Öppet brev till styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård

Med anledning av den information styrelsen för Demensföreningen på Åland r.f tagit del av, angående de inbesparingar som är föreslagna i budgetförslaget för år 2017 för Ålands Hälso- och sjukvård (ÅHS) önskar föreningen framföra följande.

Styrelsen reagerar på de uppgifter om eventuell stängning av hela avdelningen 1 A som ställs mot tidigare förslag om indragning av 10 plaster på medicinavdelningen. Vi anser att den föreslagna stängningen inte är den bästa lösningen för de patienter som lider av någon form av demenssjukdom. Avdelningen 1 A bör inte rustas ner med tanke på att antalet personer som insjuknar i demenssjukdom kan komma att fördubblas de närmaste 20 åren och demenssjukdomarna drabbar allt yngre personer (The global impact of dementia – World Alzheimer Report 2015, ADI ).

Det har framkommit att patienter som tidigare vårdats på avdelning 1 A ska spridas ut på olika avdelningar inom ÅHS. Vi befarar att kunskapen om demenssjukdomar, erfarenheten och kunskapen bland annat i bemötandet av patienter med demenssjukdom, inte är tillräcklig på dessa enheter. Om man beaktar att personaltätheten på avdelningen 1 A lär ha varit högre än på övriga avdelningar kan dessa patienter komma att belasta de avdelningar de ska vårdas på ett ohållbart sätt då denna patientgrupp kräver speciella kunskaper och bemötande.

Säkerheten för dessa patienter med demenssjukdom kan svårligen garanteras då en del är utåtagerande och bör därför vårdas på sluten avdelning. Dessa patienter kan medföra olägenhet för medpatienter. Den enda slutna enhet oss veterligen är psykiatriska enhetens intensivvårdsavdelning vilken inte är den rätta vårdplatsen för dessa patienter.

Styrelsen för Demensföreningen ser fram emot att styrelsen för ÅHS beaktar vår oro för demenspatienternas vård och omsorg.

Beträffande de planerade avgiftsförhöjningarna år 2017 inom ÅHS förenar vi oss med de åsikter Handikappförbundet framfört.

Styrelsen för Demens-föreningen på Åland r.f