DELA

Öppet brev till regeringsbildarna

Vi aktiva ungdomar i SKUNK har med glädje sett bra skrivningar i både förra och förrförra regeringsprogrammet och hoppas på att även det kommande programmet kommer att innehålla skrivningar om

* ge ungdomar reella möjligheter till påverkan och delaktighet och

* att ta tillvara ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande som en samhällsresurs.

Vi vet att resurserna är begränsade men är oroade av att landskapsregeringen inte tillsatt den nuvarande ungsomkonsulenttjänsten, att den inte tydligare definierat uppdraget och att den inte lyckats göra den till en ordinarie 100% tjänst.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar som kräver aktiva medbogare, det behövs ett omfattande arbete med att stärka civilsamhället och de ungas aktiva medborgarskap i detta. Vi hoppas att den nya landskapsregeringen förstår hur viktigt det verkligen är att ta unga på allvar och ge dem förutsättningar att utveckla sina åsikter och skaffa sig aktiva värderingar.

Vi i SKUNK gör vad vi kan, bland annat ordnar vi i februari en stor nordisk konferens på temat Modernt ungdomarbete för att fortbilda oss, andra unga och ungdomarbetare på Åland i och i resten av Norden.

Vi uppmanar regeringen att se till att anställa en erfaren ungdomskonsulent som har i uppdrag att jobba med utvecklingen av ungdomsarbetet på Åland och då speciellt utifrån demokrati, påverkan och delaktighet.

SKUNKs styrelse