DELA

Öppet brev till Mise-stämman och -styrelsen

I föredragningslistan till kommande stämma (15/12) finns jämförelser mellan äpplen och päron, och i avfallstaxan som ska godkännas på stämman finns diverse underligheter.

1. Föredragningslista punkt 20: “I avfallstaxa 2021 har rörliga avgifter marginellt justerats i jämförelse med tidigare år.”

– Detta är ren lögn i min mening. Priset per tömning har justerats “marginellt” men rörliga avgiften stiger långt över 100% i vissa fall. Det är som att höja hyran i ett bostadshus med 2 procent och samtidigt börja kräva samma summa veckovis istället för månadsvis och kalla det marginellt. För vissa ökar antal tömningar från 6 till 26/år!

2. Avfallstaxan punkt 7.4 : Skärgårdens taxor är differentierade enligt personantal i hushållet: 0-1, 2, 3, 4 eller fler.

– Kostar 0 personer samma som 1? Och varför görs inte samma differentiering i övriga kommuner? Vad är motiveringen till denna särbehandling/diskriminering?

3. Avfallstaxan punkt 10 och 10.1 Dragväg: “..ska vara jämn och hårdgjord och bör inte ha någon lutning.” ”…snöröjd och halkfri. –senast 06:00 på tömningsdagen-” “Dragvägen räknas som enkel väg från hämtningsfordonets…..” ”0-5 meter 0 euro, 6-10 meter 13,65 euro”

– Detta blir besvärligt för de som bor i en backe, och kommer att medföra att många måste stiga upp tidigt och skotta och sen antingen stanna hemma från jobb för att vakta på plogbilen eller åka hem och kolla med jämna mellanrum. Res för guds skull inte bort den dagen din tunna ska tömmas om det är risk för snö. Och är det verkligen rimligt att tömningsavgiften mer än fördubblas om det är 6 meter att dra soptunnan?

4. Avfallstaxan punkt 13 Övriga avgifter : “Inspektionsavgift 30 euro (24,194 euro) För beslut som kräver en inspektion…” ”Uppföljningsinspektionsavgift 70 euro (56,450 euro) Debiteras vid uppföljningsinspektioner av hushåll….”

– Denna formulering medför risk för maktmissbruk. Jag anser att det behöver anges vilka beslut detta gäller och vad som i så fall kan föranleda inspektion av privathushåll.

5. Avfallstaxan punkt 14 Särskild avgift genom avvikelse från taxa: “Särskilda avgifter godkänns i 1, 3 eller 5 år beroende på ärende.”

– Här behöver specificeras vilka avvikelser som godkänns x-antal år. Annars finns risk att det görs olika från fall till fall. Likabehandlingsprincipen.

6. Avfallstaxan punkt 15 Särskild Avfallshantering: ”15.1 ..kräver beslut av handläggare” ”15.2 ..godkänns av Mise utan särskilt beslut”

– Här är formuleringen av punkt 15.1 och punkt 15.2 luddig. Betyder det att i 15.1 avser man ta handläggningsavgift och i 15.2 blir det ingen handläggningsavgift? Det behöver tydligt framgå för vilka av alla undantag som extra avgifter påförs så som tex handläggningsavgift.

7. Avfallstaxan punkt 15.1.1 Förlängt tömningsintervall för 1-personshushåll med godkänd kompost: “..Godkänd kompost enligt Mises föreskrifter.”

– I ordlistan i avfallstaxan hittar man sen beskrivning på godkänd kompost, varför inte skriva ut orden isolerad varmkompost som sköts ordentligt här direkt?

Kompostundantaget är bra, förutom att det istället för extra tömningar nu påförs extra handläggnings och inspektionskostnader som till en del förtar nyttan av undantaget. Varför är komposten så helig så att de som redan försöker leva cirkulärt bestraffas?

Allt detta råkade jag bara få syn på när jag sökte kompostundantaget, det finns säkert mer som behöver funderas över i avfallstaxan. Jag hoppas verkligen att ni som ska godkänna dessa dokument läser igenom dem noga.

Det tidigare svar som jag och de övriga fått som lämnat in skrivelser till styrelsemötet 20.10.2020 ger åtminstone mig bilden av att svaret inte har med enskilda skrivelsers innehåll att göra, och får mig att fundera på om de verkligen gicks igenom ordentligt.

CAROLINE LÖNNGREN