DELA

Öppet brev till landskapsregeringen

Styrelserna för FFC:s lokalorganisation på Åland r.f. och ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund r.f. föreslår två åtgärder för att påskynda en snabb omställning av den åländska arbetsmarknaden och förbättra sysselsättningsläget i landskapet.

De åtgärder som vidtas ska ge ålänningarna flexiblare möjligheter att vuxenstudera. Utbildningsmöjligheter i form av livslångt lärande måste prioriteras. Syftet med åtgärderna är att säkerställa möjligheterna till heltidsstudier och examen. Åtgärderna måste därför beakta de studerandes försörjning, studiernas varaktighet och stödsystemets socioekonomiska förutsättningar. Alla måste ges likvärdiga möjligheter.

Reformera vuxenutbildningsstödet. Som vuxenutbildningsstödet är utformat i dag fyller den inte sin funktion som stimulerande stödåtgärd. Stödet förutsätter att man arbetar vid sidan om studierna för att uppnå en inkomst man kan leva på. Om man måste jobba vid sidan av studierna begränsar det möjligheten att studera för många människor. Många utbildningar förutsätter också krävande heltidsstudier.

För de vuxenstuderande som är mitt i studierna, till följd av studieledighet eller att ens arbete upphört, måste stödåtgärderna gälla även på sommaren. Har man arbetat vid sidan av studierna och är permitterad, kan man undantagsvis få inkomstrelaterad dagpenning under permitteringstiden. Undantaget beror på den temporära lagändringen, som gäller till och med 31.12.2021. Men om anställningsförhållandet har upphört och man inlett heltidsstudier med vuxenutbildningsstöd kan man idag inte få inkomstrelaterad dagpenning eller stöd från AMS under sommarmånaderna.

Utöka utbudet av utbildningar. Utbudet av utbildningar måste utökas på Åland. När det inte finns utbildningar på svenska till yrken som kräver finländsk behörighet begränsas ålänningars möjligheter. Utbudet av utbildningar på svenska kan fylla behov både på Åland och i Svenskfinland.

Bristen på svenskspråkig utbildning för samtalsterapeuter är stor. En svenskspråkig utbildning av samtalsterapeuter på Åland fyller ett arbetsmarknadsbehov också utöver landskapets gränser.

Andra yrkesgrupper som vi vill lyfta fram är studievägledare och räddningspersonal, där det finns en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft.

Vi anser att Åland skall vara en drivande kraft genom ett hållbart och långsiktigt och verklighetsanpassat system där vi aktivt utbildar högkvalitativ svenskspråkig arbetskraft för samhällsfunktioner som behöver säkras på svenska.

STYRELSEN FÖR FFC:S LOKALORGANISATION PÅ ÅLAND R.F.

ABF-ÅLAND, ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND R.F.